Revista electrònica Quincacau abril 2012 – Jubilen les jubilacions parcials

L’acarnissament del Govern de la Generalitat amb el personal interí de l’administració pública es va concretant.

El govern ha aprovat l’aplicació, a partir de l’1 d’abril, de la reducció de jornada en un 15% i la corresponent reducció proporcional de les retribucions als interins de l’administració pública; resta esbrinar si aquesta mesura és d’aplicació al personal interí de les universitat catalanes.  L’àrea de RRHH ens ha dit que aquesta reducció de jornada no és d’aplicació obligatòria a les universitats catalanes que tenen la intenció de no aplicar-la si els respectius pressupostos els ho hi permeten. Els CAU vetllarem per la no aplicació d’aquesta mesura a la UAB.

Pensem que pot ser del vostre interès conèixer l’acord del govern de la Generalitaten el que es basa l’esmentada aplicació, és per això que us adjuntem els punts que en fan referència.

 ACORD

del Govern pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i l’optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

  1. Vigència.

El present Pla d’Ocupació, que serà objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, té una vigència de dos anys a partir de l’1 d’abril de 2012.

  1. Reducció de la jornada dels llocs de treball de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic.

5.1. Com a mesura de contenció de la despesa en matèria de personal per a la reducció del dèficit públic, es redueix en un 15% la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí de l’àmbit de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic.

5.2. S’exclouen de l’aplicació d’aquesta mesura els llocs de treball ocupats per personal interí del cos de bombers de la Generalitat, del cos d’agents rurals, dels cossos d’auxiliars tècnics i tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya del grup de serveis penitenciaris, i del cos de titulació superior de la Generalitat, veterinària d’escorxador.

5.3. Aquesta mesura és temporal i desplega els seus efectes, administratius i econòmics, des de l’1 d’abril de 2012 al 31 de març de 2014, sens perjudici que la durada de la mesura pugui ésser objecte de reducció atenent al compliment dels objectius de reducció del dèficit públic.

5.4. No obstant l’establert en el apartat anterior, la reducció de la jornada dels llocs de treball de diplomatura, educació social, ocupats per personal interí dels centres adscrits a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i dels centres de Justícia Juvenil, així com els llocs de treball ocupats per personal interí adscrits al sistema de guàrdies operatives de Protecció Civil, tindrà efectes una vegada s’implementin els instruments de racionalització que es derivin de la diagnosi a què fa referència el punt 7 d’aquest Pla i d’altres mecanismes de provisió que permetin garantir la correcta prestació dels serveis.

La reducció de jornada dels llocs de treball amb funcions docents ocupats per personal interí dels centres i escoles de capacitació agrària tindrà efectes a partir del dia 30 de juny de 2012 amb motiu de la finalització del curs escolar.

5.5. La reducció de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí opera amb independència de la causa del nomenament i de la jornada que es realitza i comporta la modificació de la relació de llocs de treball, de conformitat amb l’article 47 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El canvi de jornada dels llocs de treball afectats en la data d’entrada en vigor d’aquest Pla d’Ocupació, tindrà efectes a partir de l’1 d’abril de 2012, sens perjudici que les modificacions de les relacions de llocs de treball s’aprovin amb posterioritat. El personal afectat per aquesta mesura que tingui autoritzada la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat no caldrà que tramiti nova autorització. Així mateix, les noves resolucions de nomenament de personal interí han de fer constar expressament l’ocupació de llocs de treball amb jornada parcial.

5.6. La prestació de serveis a temps parcial comporta la reducció proporcional de les retribucions bàsiques i complementàries, amb inclusió dels triennis. L’import de la paga extraordinària experimentarà la reducció proporcional corresponent, sens perjudici de l’aplicació de les regles establertes en les corresponents lleis de pressupostos pel que fa als períodes de serveis prestats no afectats per la realització d’una jornada a temps parcial i inclosos dins els sis mesos anteriors a la seva meritació.

 

Gran Hermano arriba a la UAB

Al consell de govern del proppassat 14/3/12 convocat per la rectora a l’exili ( a la secretaria d’universitats a BCN) i amb protecció policial, entre d’altres mesures, es va aprovar la  proposta de modificació del text refós de les Normatives vigents en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) de la UAB. Als CAU-f el text aprovat ens fa pensar molt en l’ull del gran hermano. Posem el text a la vostra disposició per a que vosaltres mateixos feu la vostra valoració.

Article 40 Dret d’ús dels sistemes informàtics de la UAB.

  1. Tots els recursos informàtics de la UAB i que aquesta posa a disposició del Personal Acadèmic i Investigador (PDI) i del Personal d’Administració i Serveis (PAS) són per a ús exclusiu de les tasques que conformen el seu lloc de treball, ja sigui en un lloc fix o amb equips portàtils i/o connectats localment o remotament a la xarxa de la UAB. La UAB es reserva el dret de comprovar mitjançant sistemes d’auditoria informàtica que l’ús que el PDI i el PAS fa dels recursos informàtics és l’adequat a aquestes finalitats. L’incompliment d’aquest deure per part dels usuaris pot comportar l’adopció de les mesures contingudes al capítol III d’aquest text refós.
  2. Tots els recursos informàtics de la UAB i que aquesta posa a disposició dels alumnes i membres convidats o vinculats temporalment a la comunitat UAB són per desenvolupar les tasques que estan en relació amb la seva vinculació amb la UAB, ja

sigui en un lloc fix o amb equips portàtils i/o connectats localment o remotament a la xarxa de la UAB. La UAB es reserva el dret de comprovar mitjançant sistemes d’auditoria informàtica que l’ús que alumnes i membres convidats o vinculats temporalment a la comunitat UAB fan dels recursos informàtics és l’adequat a aquestes finalitats. L’incompliment d’aquest deure per part dels usuaris pot comportar l’adopció de les mesures contingudes al capítol III d’aquest text refós.

Article 46 Bis Sistemes de comprovació i verificació d’ús

La Universitat Autònoma de Barcelona adoptarà les mesures d’auditoria informàtica tecnològicament adients per tal de garantir que el dret d’ús dels sistemes informàtics de la UAB és el requerit a les necessitats del lloc de treball i/o de les tasques que hagin

de desenvolupar per part dels membres de la comunitat universitària o persones autoritzades atenent a la seva vinculació amb la UAB. Les mesures tindran caràcter aleatori o sistemàtic depenent del tipus de recus a auditar i es podran fer auditories puntuals i/o excepcionals quan s’hagi detectat un ús irregular dels mitjans informàtics o es tinguin evidències externes o internes d’ús inadequat dels recursos informàtics.

 

Que es mou a la Mobilitat del PAS-f?

A l’anterior quincacau us informaven de la promesa de la gerència, davant la insistència de la JPF, de desblocar la convocatòria de concursos de trasllat i/o promoció del PAS-f. La JPF va demanar a la darrera reunió amb RRHH la concreció d’aquesta promesa de la gerència. Se’ns va dir que ja s’estava treballant en aquesta qüestió. El 11/4/12 la JPF s’ha reunit amb RRHH i respecte a aquest tema s’ha acordat la convocatòria abans de finals d’aquest mes de la comissió de selecció per tal d’anar concretant i perfilant les respectives convocatòries de  concursos de trasllat i/o promoció del PAS-f. Es parla d’una primera convocatòria de places al mes de maig (escales C i D) i d’altra abans de l’estiu (escala B). Des del CAU us mantindrem puntualment informats de com van aquestes negociacions.

 

Jubilen les jubilacions parcials

Com tots sabeu a la UAB, el PAS funcionari no té regulat per llei l’opció d’optar a jubilació parcial. Però fa uns anys es va negociar que es facilités la laboralització de PAS-f que estigués arribant  al final de la seva vida laboral. Després com a PAS laboral si ho estimava oportú podria sol·licitar la jubilació parcial. Els CAU en el seu moment ja va advertir de la fragilitat normativa d’aquesta opció i dels problemes que aquesta forma de procedir podia provocar a la UAB i als propis sol·licitants. Fins a finals de 2011 totes les sol·licituds de jubilació parcial promogudes des de la UAB havien estat acceptades per l’administració pertinent. Però a inicis d’aquest 2012 s’ha produït la primera denegació. Davant d’aquest fet la UAB ha comunicat a la JPF que no tramitarà cap més sol·licitud de jubilació parcial que hagi seguit el mateix procediment que la ja denegada. Ara ens trobem amb 3 companys amb voluntat d’iniciar els tràmits i 19 en espera de fer-los en els propers 12 mesos. Des dels CAU treballarem  per trobar la sortida més favorable per als companys i companyes afectats i posem la nostra secció sindical a la seva disposició.

 

Que coneixes de la Junta de PAS Funcionari (JPF)?

El dia a dia de la JPF ho tira endavant la comissió permanent de la JPF segons queda recollit als articles 8 i 9 del propi reglament de la JPF. La  comissió permanent està formada pel president, el secretari i un vocal. Al inici de l’actual mandat de la JPF (juny 2010) els CAU i la UGT van elaborar i acordar un document per a introduir canvis a la JPF que la fessin més participativa i democràtica. Un d’aquest canvis va ser la introducció de la rotativitat dels càrrecs de la JPF. A tal efecte, es va acordar que en aquest mandat (4 anys) hi hauria rotació del president i del secretari. El primer any el president va ser Vicenç Robles (CAU) i la secretària Mari Carmen Martín (UGT). El segon any es va fer la primera rotació i actualment el president és Lluís Perarnau (UGT) i Vicenç Robles (CAU) és el secretari. Com a vocals de la JPF en dos anys s’han rellevat 4 delegats de CCOO, actualment la vocal és Antònia Doroteo.