Revista electrònica Quincacau novembre de 2013 – La formació fora de la jornada laboral a “cambio de un puñado de horas”

La formació fora de la jornada laboral a “cambio de un puñado de horas”

L’àrea de formació ja ha facilitat als membres de la comissió de formació els resultats de la primera convocatòria de compensació horària per formació integral i d’idiomes. Aquest procés es va començar el 24/7/13 amb el inici de presentació de sol·licituds i va finalitzar el 30/10/13 amb la resolució a les sol·licituds. Està previst que s’obri la segona convocatòria abans de final d’any.

Ha hagut 193 sol·licitants (11% de la plantilla de PAS). El 20% de les sol·licituds corresponien a formació en idiomes, el 22% a formació reglada i el 58% a formació no reglada.

Referent a la compensació, el 85% de les sol·licituds han estat aprovades, el 14% era formació no compensable (principalment per tenir ja esgotat el saldo d’hores compensables) i el 1% ha estat denegada.

Els CAU novament constatem, com ja van anunciar als sindicats promotors d’aquests acords (CCOO i UGT) i a l’assemblea que va decidir ratificar-los, que amb els acords signats “per establir una oferta formativa que afavoreixi el desenvolupament professional i per fomentar el teletreball del PAS a la UAB” i de “flexibilitat horària” s’acceptava treballar 37,5h setmanals tot el PAS de la UAB a canvi d’engrunes. Els primers resultats ja ens ho confirmen. Sense tenir en compte la formació virtual de la UAB feta fora de jornada, de la que encara no tenim dades i partint de les dades només de la primera convocatòria de compensació horària per formació integral i d’idiomes, i esperant la segona convocatòria, constatem que:

  1. Ha hagut 194 sol·licitants, l’11% de la plantilla de PAS. Una incidència baixíssima.
  2. El total d’hores compensades és de 3. 479, és a dir unes 17,9h. de mitjana per sol·licitant.
  3. Si extrapolem les hores compensades amb el total de PAS de la UAB tenim una mitjana de 2h. per treballador/a. A canvi, amb els acords signats que faciliten l’aplicació de les 37,5h. setmanals cada treballador/a fa unes 160h. més anuals.
  4. Total hores compensades 3. 479, total augment d’hores al 2013 de la plantilla, unes 282.000 hores més.

No calen comentaris, 282.000h. versus 3.479h.!

Els sindicats promotors d’aquests acords encara els defensen?

La situació del personal interí funcionari al claustre de la UAB

El passat 10/10/13 el personal interí funcionari va aprovar en assemblea la proposta de preacord per a l’estabilització del PAS funcionari interí. La proposta va ser elaborada i presentada per la comissió d’interins amb el recolzament de la JPF i dels diferents sindicats, entre ells els CAU. La JPF la va assumir com a pròpia i a la reunió de presentació del nou gerent amb els òrgans de representació del PAS el 17/10/13, el president de la JPF va manifestar que en l’actual situació de crisi el manteniment dels llocs de treball era tema prioritari per a la JPF. Va demanar un gest en aquest sentit a l’equip de govern i negociar amb la gerència un pla d’estabilització dels interins. El nou gerent va dir que prenia nota i que seria un dels primers temes que tractaria amb la JPF. El gest de l’equip de govern va arribar a l’informe del rector, presentat i aprovat al claustre del proppassat 31/10/13:

“· En aquesta situació de restriccions pressupostàries i d’impossibilitat legal de fer oferta pública d’ocupació, i tenint en compte les necessitats actuals de cobertura de les places vacants i de cobertura dels serveis, aquest Equip de Govern considera imprescindible disposar de tot el personal interí que actualment presta serveis com a PAS a la UAB, en el ben entès que, així que s’eliminin aquestes restriccions, es procedirà a la convocatòria d’oposicions d’accés a l’escala corresponent, per tal que hi puguin participar per aconseguir l’estabilitat pròpia del col·lectiu de funcionaris de carrera”.

A l’esmentat claustre, el president de la JPF i alhora claustral dels CAU, va intervenir davant el claustre valorant positivament la referència al personal interí que el rector havia fet al seu informe i demanant compromisos més concrets a l’equip de govern respecte a aquest tema. Ara la pilota està a la teulada del gerent i l’equip de govern, els CAU a través de la JPF continuarem pressionant per aconseguir l’estabilitat per al personal interí funcionari.

Informació sobre la comissió de seguiment de l’acord de biblioteques.

El proppassat 8/11/13 es va reunir, a petició de la JPF, la comissió de seguiment de l’acord “per a la determinació de mesures organitzatives per al col·lectiu de biblioteques” que va ser signat per la JPF i la gerència el 9/2/11. Amb aquest acord es van reclassificar una sèrie de places de bibliotecari/es i es va aconseguir la reivindicació històrica del personal bibliotecari bàsic d’escala d’accedir al nivell BB22. Aquest procés ja s’ha assolit. Ara resta pendent el personal administratiu adscrit a biblioteques que el punt 3 de l’acord recollia de la següent manera:

“Els llocs de suport administratiu a l’àmbit de biblioteques tindran els nivells establerts en l’estructura organitzativa per a la Relació de llocs de treball de PAS, anant de C1 16 a C1 22. Vist que aquests llocs ja van ser objecte de mesures organitzatives amb la reclassificació i aplicació retributiva corresponent amb efectes de l’any 2008, l’ Ârea d’Organització i Planificació dictaminarà les actuacions que corresponguin, fins i tot, si s’escau la seva recatalogació derivada de l’anàlisi organitzativa corresponent”.

La JPF, a la reunió del 8/11/13, ha exigit a RRHH que faci i faciliti a la JPF l’anàlisi organitzativa de les places de l’escala administrativa adscrites a l’àmbit de biblioteques. Per la JPF vista l’especificitat del perfil d’aquestes places, el nivell mínim hauria de ser el C1 18. Aquest és un tema que no podrà avançar fins que RRHH no faci l’esmentat anàlisi organitzatiu i que seguidament s’obri la corresponent negociació. Us mantindrem informats de les reunions de la comissió.

Ajut pels treballador/es amb fills amb discapacitat, la UAB no es defineix

A la comissió negociadora del proppassat 25/10/13 la JPF va demanar informació, com consta a l’acta, sobre la possible aplicació a la UAB dels ajuts per fills amb disminució:

“Ajuts a treballadors amb fills afectats d’una discapacitat

La part social ha tingut coneixement de la sol·licitud presentada per la representació del PAS-L sobre els ajuts a treballadors amb fills afectats per discapacitats. La part institucional informa que el problema principal és trobar el format que permeti facilitar aquests ajuts sense contravenir la normativa vigent i els fons suficients. Es compromet a revisar la legalitat per mirar si la FUAB pot fer convocatòries d’ajuts. En la propera comissió informativa, s’avançarà informació al respecte”.

Us recordem que les retallades del govern de la Generalitat, entre d’altres van suposar l’eliminació de Fons d’Acció Social on s’integraven els esmentats ajuts. A la UB s’ha arribat a l’acord que aquests ajuts es vehiculin a través d’una de les seves fundacions. A la darrera reunió informativa de RRHH amb la JPF ens van respondre que l’assessoria jurídica de la UAB ha informat a la gerència que seria no legal fer el pagament d’aquests ajuts utilitzant la fundació UAB doncs no entra dintre de les seves atribucions. Cert o no, la JPF insisteix en que es trobi una solució positiva a la qüestió.

Els CAU us volem manifestar que, a banda de reclamar la continuació de l’aplicació d’aquest ajut del tot procedent, no ens hem d’oblidar de reclamar el retorn i aplicació del Fons d’Acció Social i de tots els ajuts que ens han tret (transport, matrícula, et, etc…).

La reducció horària per als majors de 60 anys: a prop de l’acord o de ser torpedinada?

A instàncies d’UGT, la JPF va presentar a la comissió negociadora del 10/6/13 la proposta que la UAB assumís els acords de la UB i la UPC pels quals el PAS major de 60 anys redueix en una hora la seva jornada diària, com consta a l’acta:

“Punt 5. Jornada de treball.

La part social lliura l’acord de la UB el qual contempla una jornada de treball millor que la de la UAB (35 hores/setmana). Insta a concretar allò que va dir el vicerector “en cas que alguna altra universitat catalana millori l’acord de la UAB, s’aplicarà a la nostra universitat”. També fa a mans l’acord de la UPC, que recull que els majors de 60 anys poden realitzar una jornada diària de 6 hores (aquest acord es pel personal que té una edat compresa entre els 60-65 anys). Respecte a l’acord de la UPC la gerència mirarà la seva possible aplicació a la UAB”.

El 25/7/13 la JPF es va reunir amb un membre de l’equip de govern i li va transmetre la mateixa proposta. La nostra sorpresa va ser que el membre de l’equip de govern ens va informar que CCOO li havia fet arribar una altra proposta diferent que marcava la reducció de jornada a partir dels 50anys. Aquesta situació va crear perplexitat als altres membres de la JPF i una profunda sensació de deslleialtat. El 31/7/13 CCOO va trametre a tot el PAS-f la seva proposta. La JPF a la reunió negociadora del 25/10/13 torna demanar resposta a la gerència de la seva petició com consta a l’acta:

“Punt 5. Proposta de la Junta de PAS-F sobre reducció de jornada als majors de 60 anys.

La part social demana resposta a la demanda ja feta a l’anterior comissió negociadora sobre l’aplicació a la UAB de l’acord del que disposen les universitats UB i UPC pel qual els funcionaris majors de 60 anys poden reduir la seva jornada laboral diària en una hora.

La part institucional estudiarà la proposta i la seva viabilitat legal. Es faran les consultarà amb el vicerectorat corresponent i en el moment en què disposi d’una resposta, la comunicarà a la JPF, informant, en el cas de ser negativa, dels motius polítics i legals”.

No entenem que en un moment que la JPF està negociant un acord que ja s’està aplicant a altres universitats properes, CCOO vulgui torpedinar aquest possible acord amb propostes deslleials, poc realistes, poc fonamentades i que poden dividir al PAS-f. Si CCOO creu que la seva proposta és excel·lent per que encara no l’ha presentat al comitè d’empresa laboral on te majoria absoluta? No serà que el que es vol és interferir la feina de la JPF?

Tan bon punt la gerència respongui si podem tancar l’acord o no us informarem.

 

Darrera actualització de dimarts, 12 de novembre de 2013 11:03