Revista electrònica Quincacau 3 novembre 2014 – Recuperem la jornada laboral anual de 1462h

A LES PORTES DE LA NEGOCIACIÓ DEL CALENDARI LABORAL:

Recuperem la jornada laboral anual de 1462h. (35h. setmanals)

Per tal de mantenir-vos informats us podem anunciar que ja ens han avançat que en breu ens presentaran el calendari laboral previst pel 2015.

Podem suposar i arribar a imaginar que serà la presentació d’un calendari laboral molt semblant al de l’any 2014 en el qual, per tal de compensar l’aplicació de la jornada ordinària setmanal de 37 hores i mitja –disposició addicional 12a Llei 5/2012), es tornarà a oferir:

  1. Un pla de formació on el treballador/a es podrà compensar 20 hores en activitats formatives relacionades amb cursos de formació reglada i no reglada de formació integral de la persona, i fins a 60 hores en cursos de formació d’idiomes.
  2. Un programa d’iniciatives de millora, on el PAS que vulgui, podrà participar de manera voluntària en el programa i el número d’hores de participació per treballador/a serà de 40 hores anuals que s’afegiran al seu saldo flexible.
  3. Un interval de cortesia horària de 5 minuts al inici i 5 minuts al final de la jornada laboral.
  4. Unes hores d’assumptes propis, que aquest any han estat 37,5.

Si fem una reflexió acurada d’aquestes “filigranes compensatòries” arribem a la conclusió de que la compensació de les hores amb aquests sistemes, no és igualitària, no beneficia a tots i totes per igual, i al final fins i tot per l’empresa resulta poc pràctica i excessivament enrevessada.

Pel treballador i respecte a la formació sabem que no tothom té, ni tindrà les mateixes oportunitats d’accés a la formació, ja sigui per motius pròpiament laborals ( per ser treballador de tarda, denegació dels cursos per necessitats del servei) o bé personals que li impedeixen disposar de temps fora de la seva jornada laboral.

En quant al programa d’ iniciatives, no acaba de quedar gaire definit que es faci el recull d’iniciatives mitjançant un escarit formulari , al que després se l’haurà de dedicar temps i feina per buidar les dades i del que, de moment, no sabem de manera precisa la seva possible utilitat.

I, si el que mirem, és aquest munt de dies d’assumptes propis, podem pensar que és un avantatge, però finalment, “no és molt més pràctic a la realitat, poder disposar de trenta minuts diaris més a l’hora de conciliar la nostra vida personal i laboral?”.

Davant d’aquestes reflexions, i per tal de simplificar al màxim i beneficiar a tots/es els implicats, el CAU proposa:

Ampliar els minuts de cortesia, establint 15 minuts al inici i al final de la jornada, que tindríem consideració de temps treballat.

Temps, totalment lògic i justificat, tenint en compte que la UAB està situada en un campus universitari allunyat de la ciutat i que, el temps de desplaçament, ja sigui en transport públic o privat, sumat al temps que, una vegada que el treballador arriba al campus, triga a accedir als rellotges de control, superen àmpliament aquesta cortesia.

Pensem que l’ampliació de la cortesia seria la manera més senzilla i coherent de compensar les hores a tots/es els treballador/a per igual i, per la institució resultaria un sistema fàcil d’aplicar que els estalviaria temps real de feina i que no hauria de tenir cap inconvenient tenint que compte que a altres administracions ja es fa servir.

VOLEM QUE ELS AUXILIARS ADMINISTRATIUS ES MOGUIN

Els CAU us hem anat informant que les retallades a banda de la baixada de sous i pèrdua de drets laborals també han tingut altres efectes colaterals perversos. En el cas de l’escala auxiliar administrativa ha suposat reduir a la mínima expressió la mobilitat i promoció d’aquest col·lectiu. Quan van obrir el nostre programa electoral a les eleccions sindicals a la JPF de maig passat van constatar a través de les opinions i propostes que ens van fer arribar companys/es auxiliars administratius que el malestar era gran i que s’havien de trobar solucions. I els CAU ens van posar mans a l’obra. Les actuacions de la nova JPF no s’estan caracteritzant per la seva agilitat però finalment estem en el procés de presentar-vos una proposta a la vostra consideració. Els CAU us avança la seva proposta que presentarà en breu a la JPF per tal que hi pogueu donar la vostra opinió, és la següent:

Davant de la manca de mobilitat i promoció, vertical i horitzontal, del col·lectiu dels auxiliars administratiu/ves de la nostra universitat, els CAU UAB considerem que els passos a seguir, per ordre de prioritat a fi d’evitar aquesta situació, han de ser els següents:

  1. Demanar a l’institució que estudiï la possibilitat de fer unes oposicions internes d’accés a l’escala administrativa, com ja han fet altres administracions públiques.
  2. Eliminar l’escala auxiliar administrativa, donat que les diferències dels perfils i tasques dels auxiliars administratius/ves i dels administratius/ves, són mínimes.
  3. Catalogar les places D/C, mentre s’estudia la possibilitat de realitzar unes oposicions internes.
  4. Fer un estudi, que creiem prioritari, de com i qui ocupen les places d’administratiu/ves, que en molts casos estan ocupades per interins/es als que no se’ls reconeix econòmicament, i procurar que aquestes siguin ocupades pels auxiliars D/C.

Creiem que aquesta és la seqüència d’accions a seguir per part de la UAB, per solucionar la situació endèmica de falta de promoció i mobilitat dels auxiliars administratius a la UAB, que no oblidem, són només una escala d’accés a l’administració, però que actualment porten 5 anys a l’escala sense cap possibilitat de moure’s.

Entenem des dels CAU que el desplegament d’aquest procés d’oposicions-eliminacio d’escala-catalogació C/D-ocupació de places C/D, és un procés que es pot allargar en el temps i mentre es desplega, calen mesures transitòries que comencen per l’obtenció dels llistats, llarga i històricament demanats per la Junta PAS-F a RRHH, sobre les places d’auxiliars ocupades o vacants per membres de l’escala auxiliar, i el llistat de les places ocupades i /o vacants, ocupades per administratius/ves, amb la finalitat de:

  1. Facilitar la mobilitat intraescala.
  2. Cobrir les places d’administratiu/ves vacants via interinatge de l’escala, sempre amb un procés transparent de concurs intern, a l’espera d’oposicions, com a pas previ a que les places d’administratiu surtin a concurs i es garantitzi primerament la mobilitat intra escala administrativa.

Comissió Tècnica de Seguiment de Formació

El passat dia 16 de Octubre va tenir lloc una reunió de la Comissió Tècnica de Seguiment de Formació, per tal de valorar les sol·licituds rebudes en la primera convocatòria per a la compensació com a jornada efectiva de treball de les hores de de formació integral i d’idiomes realitzades al llarg de l’any 2014.

La part institucional ens va entregar un informe de resultats de la convocatòria de compensació per formació integral i d’idiomes (Juliol 2014) on les principals dades que es destaquen son les següents:

Entre el 14 de juliol i el 15 de setembre de 2014 es recullen les sol·licituds de compensació horària. Les dades clau d’aquesta fase són les següents:

Formularis de sol·licitud emplenats des de la intranet: 295

Sol·licituds presentades al Registre General: 244 Sol·licituds, 227 sol·licitants (13% de PAS de Cap. I)

Dubtes plantejats pels usuaris:

Per correu electrònic: 43, per telèfon:72 TOTAL:115.

Ha millorat molt respecte a anys anteriors, baixa l’índex de sol·licituds registrades amb manca d’algun requisit documental i baixa l’índex de consultes per sol·licitud registrada, augmenta el nombre d’hores compensades respecte a juliol 2013 de 3.675 a 5.139h.

La part institucional en va presentat el resultats del Programa formatiu de llengües on les principals dades son:

El programa de formació en llegues ofereix a tot el PAS formació gratuïta d’angles del nivell 1 al 5 (de l´A1 al b2 del Marc Europeu Comú de Referencia, MECR en endavant) a realitzar fora de l’horari laboral en dues modalitats (virtual i bimodal).

A les persones aptes se li compensen 60 hores d’ofici i 20 hores si ho sol·licita i compleix el requisits.

El proveïdor de la plataforma i de les sessions presencials és el servei de Llengües (SdL).

El programa s’inicia el 13 de gener de 2014. A 19 de juny de 2014 consten 375 persones inscrites al programa, 256 a la modalitat virtual i 119 a la modalitat bimodal: Nivell1:81, Nivell2:76, Nivell3:77, Nivell4:73, Nivell5:68.

Algunes de les conclusions finals son:

El seguiment dels participants i el percentatge d’aptes (72% bimodal i 23% virtual) ha estat superior a anteriors programes que s’havien organitzat des de la Unitat de Formació. (17% dels participants van assumir el Nivell 3 d’angles).

En general, els resultats d’aprovats a les proves d’avaluació han sigut superiors en el cas dels cursos virtuals i bimodals del PAS respecte els resultats dels cursos regulars del SdL.

La plataforma virtual ha rebut nombroses queixes pel funcionament, per errors en els exercicis i problemes amb la compatibilitat tecnològica dels PC personals.

Finalment, a la comissió també ens van facilitar les principals dades del procés d’inscripció del programa de formació en llengües 2014/2015

En quan a indicadors d’intenció de participar:

136 persones amb intenció de participar en el bimodal: 85 provenen del programa anterior i 51 noves incorporacions.

311 persones amb intenció de participar en el virtual: 187 provenen del programa anterior i 124 noves incorporacions.

La diferència entre la intenció de participar i la participació definitiva s’explica per diferents motius: incompatibilitats de condicions, excés de nivell, baixes

En quan a indicadors de participació:

419 participants totals.

301 persones inscrites a la virtual: 201 Anglès, 37 Italià, 41 Francès, 22 Alemany.

118 persones inscrites a la bimodal, 38 nivell 2, 32 nivell 3, 22 nivell 4, 26 nivell 5.

155 persones inscrites a les sessions de seguiment.

Pel que fa el capítol VI estabilitzats aquets cursos son gratuïts i pel capítol VI no estabilitzats s’està treballant per pagar a traves de FFC (Fons de Formació Continuada)

Tot i que des de el CAU felicitem als companys del Àrea de Formació per aquet bons resultats i la seva professionalitat, no podem deixar de denunciar que la Gerència hauria de oferir tots aquest cursos dins l’horari laboral.

Des de els CAU opinem que invertir en la formació del PAS és una inversió i no pas una despesa. Insistim, com fem cada any, tot i que gerència digui que legalment és possible, en el fet que no s’hauria d’imputar, al pressupost de formació de l’exercici, el costos de personal per formació dins l’horari laboral, així com el fet d’afegir com a despesa els costos associats o d’organització al personal per la gestió i execució del pla de formació.

 

Darrera actualització de dilluns, 3 de novembre de 2014 11:38