Revista electrònica Quincacau març 2016 – LA UAB GARANTEIX ELS DRETS DELS ASSETJADORS SEXUALS.

LA UAB GARANTEIX ELS DRETS DELS ASSETJADORS SEXUALS.

El passat dijous 17 de març el Consell de Govern va aprovar, al tercer intent i sense negociació, un protocol que prima la defensa dels drets dels pressumptes assetjadors per sobre dels de les seves víctimes..

 

 

 

El passat dijous 17 de març el Consell de Govern va aprovar, al tercer intent i sense negociació, un protocol que prima la defensa dels drets dels presumptes assetjadors sexuals per sobre dels de les seves víctimes…

Esperem que la primavera ens porti un nou equip de govern, dialogant i obert a la negociació, que retiri el protocol aprovat el 17M i ens permeti consensuar i aprovar-ne un de nou contra tots els tipus d’assetjament: mobbing, assetjament sexual, per raó de sexe, per orientació sexual, etc. Que doni satisfacció a tota la comunitat i que desterri aquesta xacra i comportaments detestables, per sempre més, del nostre campus.

La llei 3/2007 va fer obligatoris per l’administració de l’Estat el protocols de prevenció d’assetjament sexual, així com també inclou aquesta obligatorietat per les altres empreses. És el marc d’aquesta llei que obliga a la proposta de protocol presentat al Consell de govern. Val a dir, però, que la 5/2008 del 24 d’abril (d’àmbit català) impulsa i promou la negociació col·lectiva en l’àmbit de l’eradicació d l’assetjament en el treball; una negociació col·lectiva que a la UAB no s’ha produït.

L’actual equip de govern ja va intentar, dues vegades, l’aprovació d’un protocol contra l’assetjament via Consell de Govern de forma infructuosa. Els CAU-UAB, com ja vàrem anunciar en el comunicat de commemoració del 8M 2016, ens hem posicionat en contra d’aquest document per què és incomplert, deficient i no garanteix la protecció de les persones víctimes de l’assetjament. Amb un protocol com el proposat serà altament improbable que es generin denúncies o intervencions preventives: començant perquè la via d’entrada és el Rector, instància no propera a les persones estudiants o treballadores; perquè no s’estableixen mesures cautelars; perquè no s’expliciten les conductes que es consideren assetjament, ni les mesures que s’imposaran en cada cas; ni es garanteix un sistema integral per a la reparació del dany a la víctima, per citar algunes qüestions a tall d’exemple.

Entenem que la proposta de protocol presentada per l’actual equip de govern es preocupa més de complir amb la legalitat que l’obliga a generar un protocol com a institució, i a garantir els drets dels presumptes assetjadors, que de prevenir, detectar i eradicar l’assetjament a la institució. D’altra banda, no contempla accions ni mesures per a la prevenció i la detecció de l’assetjament, i en l’abordatge re-victimitza les persones afectades.

La nostra universitat ja disposa del document “Política per a la dignitat de les persones. Instruments per a garantir un entorn lliure d’assetjament a la UAB” (Consell de Govern 1/7/08), que és, des del nostre punt de vista, insuficient. Però l’actual proposta de protocol no ens situaria en escenari millor respecte al marc que tenim ara mateix, aprovar un protocol en aquest sentit ens sembla un pas enrere. Creiem que aquest era el moment de fer les coses ben fetes i aprovar un protocol amb cara i ulls, encarat a acabar amb l’assetjament al campus i no només a complir amb la papereta normativa…

Cal considerar, però, que l’actual document de dignitat no preveu el tractament de casos que puguin afectar l’estudiantat. La nostra experiència ens indica un augment de casos detectats entre aquest estament, especialment en el que afecta a doctorands, becaris i estudiants en pràtiques. Entenem que la institució ha de tenir un especial cel en la protecció d’aquests segment de la comunitat universitària. Proposem doncs, i amb vehemència, la inclusió de les persones estudiants en els protocols que es defineixen en el document de dignitat i la modificació de l’àmbit d’aplicació, amb l’objectiu d’incloure-hi les persones estudiants mentre no s’aprova un protocol digne, que sigui fruit del treball conjunt de la representació de l’empresa, la dels i les treballadors, i estudiants (amb especial atenció en becaris i doctorands, insistim) i altres usuaris de la nostre universitat i que es basi en el consens entre les parts.

 

L’ESCOLA D’ENGINYERIA NO ES POT FER EL ‘MARIANO’.

Passat un any del tancament de l’avaluació de riscs psicosocials de l’Escola d’Enginyeria, la UAB no ha fet res per a implementar les mesures que han de corregir les deficiències detectades: incomplint els terminis, les resolucions de la Inspecció de Treball, la llei de prevenció de riscos laborals…

Passat un any del tancament de l’avaluació de riscs psicosocials de l’Escola d’Enginyeria, la UAB no ha fet res per a implementar les mesures que han de corregir les deficiències detectades; incomplint el terminis, les resolucions d’Inspecció de Treball i la llei de prevenció de riscs laborals…

El passat 11 de novembre, a petició del Delegats de prevenció del Comitè de seguretat i salut, es va realitzar una reunió amb la vicegerència d’organització per tractar de les correccions als riscs psicosocials de l’Escola d’Enginyeria (EE). En aquesta reunió l’empresa no va donar cap explicació de l’incompliment dels terminis d’implementació de les mesures correctives ni va presentar cap pla pel seu acompliment… Aquest fet ha provocat la indignació de la nostra Secció sindical, ja que entenem que no hi ha voluntat política d’assumir les millores que s’han d’aplicar a l’EE.

És per això que, les seccions sindicals UAB dels CAU, de la CGT i de l’ADT, amb data del primer de març, vàrem presentar un requeriment, a la vicegerència d’organització, per a l’acompliment immediat d’aquestes mesures anunciant que, en cas de que la part empresarial de la UAB persisteixi en el seu incompliment, sol·licitarem la intervenció de la inspecció de treball.

Amb data 9 de març hem rebut resposta de la vicegerència amb el compromís de presentar una nova taula de planificació d’implementació de mesures correctives la segona quinzena de març. Els CAU hem de fer recordatori de que molts dels terminis ja estan exaurits, malgrat això podem ser flexibles i entendre la resposta de l’empresa com una proposat d’esmena i bona voluntat.

Tot i així cal deixar clar que des dels CAU no permetrem el menysteniment dels responsables de la institució a la seguretat de les persones, ni treballadores, ni estudiants, ni visitants. Per això demanem, a totes les seccions sindicals del Campus, col·laboració i fermesa en el seguiment dels compromisos d’implementació de mesures correctives per la contenció de riscs, a Enginyeria i a tot el Campus!

Mesures correctives:

La proposta de mesures correctives que es deriva de l’avaluació de riscs psicosocials de l’EE inclou els aspectes següents:

Anàlisis de càrregues de treball, fomentació del treball en equip i del treball cooperatiu, definició de procediments de treball, anàlisis relació tasques i perfils de treball, establiment d’accions formatives, realització de dinàmiques de grup, reforçament accions reconeixement personal, protocol·lització de reunions, resolució de conflictes, estandardització de circuits, pla de comunicació, planificació, ajustament horari, necessitats formatives específiques, habilitats socials, cultura de comandaments, avaluació organitzativa…

No s’ha implementat cap de les mesures correctives proposades a l’avaluació.

Molts d’aquests riscs s’han qualificat de greus.

Alguns dels terminis d’implementació varen expirar el juliol del 2015.

 

 

POSSICIONAMENT DELS CAU A L’ASSEMBLEA PER A L’ACORD D’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL LABORAL

El passat 29 de febrer va tenir lloc una assemblea per aprovar l’Acord d’Estabilització. A proposta dels CAU es va convocar a tot el col·lectiu del Personal Laboral, doncs entenem que aquest acord no afecta només al personal pendent d’estabilització. Us en fem cinc cèntims del nostre parer, tot i acceptar, com no podria ser d’una altra manera, la voluntat de l’assemblea.

 

El passat 29 de febrer es va fer una assemblea per aprovar l’Acord d’Estabilització. A proposta dels CAU es va convocar a tot el col·lectiu de personal Laboral, doncs entenem que aquest acord no afectava només al personal pendent d’estabilització.

La Gerència va presentar una proposta per tal de posar fi a la temporalitat d’un bon número de companys i companyes. No podem més que alegrar-nos per la proposta. Tot allò que tingui com a finalitat l’estabilitat i la millora de les condicions laborals de les treballadores i els treballadors i acabar amb una situació irregular serà benvinguda.

Això si, pensem que les coses cal fer-les bé, sempre, i si no es fan bé, que tothom en sigui conscient del que significa.

La opinió dels CAU respecte al sistema de provisió de llocs de feina a la UAB és clara: Capítol IV del Conveni Col·lectiu: Proveïment de vacant, trasllat, promoció i nou ingrés.

El conveni col·lectiu deixa molt clar com es fa el proveïment d’una vacant: trasllat, reincorporació d’excedències, promoció interna i nou ingrés. Dins la fase de trasllat trobem els trasllat amb el mateix grup, categoria i especialitat, i els de mateix grup i categoria, però diferent especialitat.

Totes les places vacants haurien de ser cobertes així però, i això ha d’acabar per tal de no repetir els errors, algunes no ho han estat per aquest sistema: temporals i Capítol VI. No podem acceptar, doncs, cap sistema de proveïment de vacant que no segueixi el procediment establert al nostre Conveni Col·lectiu.

Quins avantatges té el sistema que marca el Conveni? Propiciar la mobilitat i la promoció interna. En l’actual situació, on el Govern de la Generalitat no permet la creació de noves places, les possibilitats de mobilitat o promoció son molt escasses.

Un cop aclarit aquest tema. Cal fer responsables als treballadors que es van presentar a una plaça temporal o de Capítol VI de no haver fet les coses correctament? Clarament, no. La Gerència i, també, el Comitè del que els CAU hi formen part, som els únics responsables i no podem permetre, ara, que els treballadors assumeixin les conseqüències del que hem fet malament.

Enteníem (i pensem que és de justícia), doncs, que els treballadors que estan ocupant les places que es consideren estructurals han de passar a ser, immediatament, personal laboral fix de la UAB i, per aquest motiu, tindrien dret a participar en tots els processos de proveïment de vacants on, el tribunal, decidirà quin és el candidat mes idoni per cada vacant.

Si apliquem el conveni, tothom es podrà presentar a les places però, donat que les persones afectades per l’acord ja fan les tasques, anirien a la fase de trasllat. A la majoria dels casos la plaça s’assignarà directament doncs no es presentarà cap altre persona al ser molt específica però, en altres, caldrà valorar els mèrits. Algú anirà al carrer? No, en el pitjor dels casos canviarà de lloc o d’horari.

El resultat de l’assemblea va ser clar i, els CAU, com no pot ser d’una altra manera, ho assumirem, però tocarà ser coherent i aplicar el mateix criteri en els propers processos d’estabilització. Tanmateix, i també va quedar clar a l’assemblea, vetllarem per tal que tots els concursos per proveïment de vacant, TOTS, es cobreixin segons els que marca el conveni.

 

Si vols més informació, posa’t en contacte amb nosaltres: tel. 93 581 1380 // mail: cau@uab.cat // web: http://www.uab.cat/cau

Darrera actualització de dijous, 28 d’abril de 2016 08:21