Art-1 butlletí electrònic juliol 2014 – CANVIS ORGANITZATIUS A LA UAB: MILLORA O RISC PEL PAS?

Posada en marxa del projecte clau de la Gerència

CANVIS ORGANITZATIUS A LA UAB: MILLORA O RISC PEL PAS?

El campus de Sabadell és el primer Centre on s’inicia aquest nou model organitzatiu que pretén implementar la Gerència, però arran de les primeres dades que tenim, des de elsl CAU ens plantegem si aquest nou model és una millora o un risc pel PAS.

Introducció

Com tots sabeu, la Gerència, seguint les instruccions de l’Equip de Govern, té l’encàrrec de posar en marxa una remodelació/reorganització de les estructures de gestió als Centres.

La Gerència amb el recolzament explícit de l’Equip de Govern, des d’un principi va deixar clar que la posada en marxa del projecte no era negociable i que podríem participar en el disseny i implementació. Per potenciar la nostra col·laboració, repetien frases ben dissenyades, tals com: “Aquest és un canvi que millorarà la gestió de la Universitat tal com la coneixem ara”, “El què es pretén es donar més serveis amb les mateixes persones i, per tant, aquí no sobra ningú” ,

Els canvis organitzatius afectaran al personal funcionari de les Gestions Acadèmiques, Gestions Econòmiques, Departaments, Administració i Direcció/Deganat i al personal laboral dels Suports Logístics i Punt d’Informació. Queden exempts els personal tècnic i dels Servei d’Informàtica i també el personal de les Biblioteca.

Campus de Sabadell: Primer Centre afectat

La reestructuració ha començant pel Campus de Sabadell, que es un Centre amb certes característiques que, en un principi, haurien de facilitar la posada en marxa d’aquest projecte, com el fet de tractar-se d’un Centre relativament petit que ja ha patit una profunda remodelació fa poc temps *per part del antic equip de Govern de la Universitat, de la Rectora Anna Ripoll, restant ara amb un únic Suport Departamental,**amb deficiències de personal a causa les politiques implantades per l’esmentat equip de Govern (sense Gestor econòmic, sense Cap de Gestió Acadèmica, amb un Cap de SLIPI en funcions, etc.). I amb un personal que ha patit, durant molt de temps informacions contradictòries sobre el destí del seu Centre i, que per tant, demanden d’una estabilitat en el seu futur professional al seu campus, etc.

Des de finals de febrer i començaments de març, tècniques, molt qualificades i amb un alt grau d’empatia, de l’Àrea d’Organització i Planificació, han estat entrevistant a totes les persones que es veuran afectades pels canvis al Campus de Sabadell, per tal de conèixer les funcions i processos en què participen i en quin àmbit, dels que contempla la nova reorganització els hi agradaria treballar. Les 3 àrees són: Afers acadèmics i Punt d’Informació, Direcció i Coordinació Docent i, per últim, Economia i Projectes.

Malauradament, els inicis no són sempre fàcils i els representants de la Universitat han hagut d’ajornar la idea inicial de començar la primera fase de la implementació que estava prevista pel 25 de juny i, que no es podrà dur a terme, perquè, a banda de coincidir amb la matriculació, un període de la universitat crític per les gestions acadèmiques, la baixa formació rebuda i els coneixements que haurien d’assumir el personal laboral del SLiPI, han fet replantejar aquest termini, tant per l’estrès que això suposaria per l’esmentat personal com per la deficient atenció que en preguntes acadèmiques, pot oferir aquest personal, tot i el seu interès, esforç i dedicació.

Com a CAU, tenim la sensació de que la informació que rebem i el sentit final d’aquesta reestructuració, ens ho estan amagant. Hi ha masses preguntes sense resposta que hem fet i de les quals o no hi ha resposta o la resposta és tan ambigua (“depèn”, “ja veurem”, etc), que més que ajudar-nos a entendre el procés, ens generen més dubtes sobre el veritable sentit d’aquesta reestructuració. Com ara:

– com afectarien els canvis al personal interí i laboral sense plaça fixa: es tractaria de un efecte tsunami el qual aniria eliminant personal interí i laboral sense plaça fixa a mesura que vagi avançant al llarg de la universitat!

– quines serien les noves funcions del personal funcionari i del personal del SLiPI, dins la nova estructura.

– des de la primera reunió que vam tenir (gener 2014) vam reclamar un organigrama que reflectís les categories professionals, independentment de les persones que ocuparien aquestes places al finalitzar el procés i estem al juny i encara no el tenim, sembla ser que a mitjans de juliol, s’han compromès a què ens el facilitarien.

– altres aspectes, com la formació, mobilitat, possibilitat del personal de decidir sobre si quedar-se o traslladar-se al Campus,etc

A aquestes qüestions, lògiques, després de diverses reunions, encara no tenim una resposta satisfactòria per la part gerencial. Fins ara, les respostes han estat difuses, genèriques i demanant-nos confiança en lloc d’oferir-nos concrecions en les seves explicacions

Extensió del projecte de reorganització als Centres del Campus de Bellaterra

Tant de bo estiguem equivocats, però tot i que el procés està en fase inicial, les percepcions i les problemàtiques que s’estan plantejant en un Centre tan petit com el Campus de Sabadell no ens fan ser gaire optimistes sobre el resultat final a nivell de tot el Campus.

És a dir, si fem una projecció del que aquest nou model d’organització de les estructures de gestió, suposaria a nivell global a tots els Centres de la UAB, els resultats serien molt incerts i amb massa interrogants per a la gran majoria del personal d’administració i serveis de la Universitat.

La indefinició i la transversalitat de certes funcions entre el personal laboral i el personal funcionari, obre la possibilitat d’una manera “quasi definitiva” a la utilització de personal laboral per a tasques de personal funcionari i a l’inrevés.

Si, aquesta es la línia, com nosaltres pensem, tot i que en totes les reunions se’ns ’ha assegurat la continuïtat laboral a la UAB de tots els treballadors, nosaltres com a secció sindical, estarem molt vigilants perquè el personal amb una contractació més precària, com el personal interí i el personal laboral sense plaça fixa, no hagin de patir les conseqüències d’aquest nou model organtizatiu.

Com afectarà el nou model a la carrera professional del personal laboral i funcionari?

Aquest és un element clau i essencial que encara està sense resposta i, que per a nosaltres com a CAU és un tema essencial i que requereix una resposta clara de la Gerència basada en un estudi que analitzi els efectes d’aquests canvis

En el cas del personal funcionari, sembla clar que la carrera professional (d’auxiliar administratiu fins a Gestor/a) queda molt limitada amb les noves estructures organitzatives (per ex. l’agrupació del personal auxiliar i administratiu en les noves unitats limitarà la necessitat dels nivells d’aquestes escales a tots els serveis dels Centres, la mateixa limitació de carrera professional patiran els administratius respecte a la seva promoció natural com a “futurs” gestors amb els canvis organitzatius que es pretenen.

Respecte al personal laboral, pot passar i, de fet ja està passant, que algunes places estan paralitzades i no s’estan convocant. Però les places actuals que hi ha als SLiPi’s de subcaps i caps de SLiPI, que seria la carrera professional d’un LG4 de SLiPI’s, no està gaire clar que es continuïn mantenint en el nou model. Si això fos així, les expectatives de creixement professional d’aquest personal es veuria abocada al no res.

Tot el què aquí expressen ens ha de servir per observar l’evolució dels esdeveniments que suposarà aquest nou model i, ser capaços de reaccionar, quan sigui necessari, de manera solidària amb els companys/es dels Centres afectats.

Des del CAU, estarem molt atents i vigilants, per tal que els drets dels treballadors no es vegin afectats i perquè no ens tornin a retallar:

– Ni personal interí, ni personal laboral sense plaça. A la UAB no sobra ningú, paraules de gerència, que lluitarem perquè sigui així, ara i en el futur, fins que puguin convocar les places per a estabilitzar-los.

– Cap persona no pot veure’s afectada negativament, ni en càrregues de feina, ni en retallades dels seus drets laborals.

– La carrera professional de tot el PAS de la UAB, ha de quedar garantida en el nou model.

Us adjuntem un parell d’enllaços per tal que pogeu tenir una perspectiva històrica del campus de Sabadell:

*http://cau.uab.cat/web/index.php?option=com_content&view=article&id=98

**http://cau.uab.cat/web/index.php?option=com_content&view=article&id=158

 

Darrera actualització de divendres, 4 de juliol de 2014 07:37