Art-2 butlletí electrònic 24 novembre 2016 – No n’hi ha prou amb cobrir l’expedient

No n’hi ha prou amb cobrir l’expedient

LA LLUITA CONTRA ELS RISCOS PSICOSOCIALS HA DE SER UNA PRIORITAT INSTITUCIONAL

Tot i existir una normativa legal en aquest àmbit, a la UAB cal imposar criteris i protocols d’actuació per a prevenir-los i combatre’ls. Els lideratges “saludables” acostumen a generar equips de treballs cohesionats i una millor qualitat en els serveis que presten als seus usuaris.

El tractament d’aquest tipus de riscos psicosocials és una assignatura que té pendent la UAB. Tot i els esforços que des de l’Àrea de Prevenció s’estan duent a terme, encara estem lluny d’aconseguir uns resultats satisfactoris per a les persones que els estan patint. Hi ha diverses causes que expliquen aquest fet, com ara:

– Els responsables de la UAB, acompleixen formalment la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, però no així el seu esperit. Ens expliquem: quan hi ha un “conflicte” entre un o diversos treballadors per situacions injustes i arbitràries que es donen en un determinat servei i, que per les vies normals del Centre no se solucionen (primer amb la persona responsable del servei i amb posterioritat amb l’administració de Centre) no hi ha un protocol d’actuació per a les persones que pateixen aquestes situacions. Què succeeix? Que en el millor dels supòsits si el treballador té una mica de “caràcter” comunica la seva situació a algun dels membre dels representants dels treballadors, però també passa que, en alguns casos, la persona es calla i ho pateix en silenci durant molt de temps fins que cau malalta.

– Els “conflictes”, com tots sabem, no han de ser sempre negatius i poden esdevenir en oportunitats de millora, però es clar s’han atendre i estudiar les casuístiques que s’estan plantejant per tractar de millorar el clima laboral. Cap treballador ve a la UAB amb ganes de generar tensions i buscar problemes, i quan això passa, llevat d’alguna excepció puntal, és que hi algun aspecte de lideratge, d’organització del treball, de comunicació, etc que no funciona.

– Imposar el criteri jeràrquic per atorgar “raons” en aquest tipus de conflicte és una errada i és el que de manera implícita s’està fent a la UAB. De fet, quan es donen casos als Centres de “conflictivitat laboral” en un servei entre un o varis treballadors i el responsable del Servei, la solució que pren la Institució, acostuma a ser la mateixa i consisteix en traslladar al treballador. Sí, es una solució fàcil però en molts casos no és la correcta. Tots coneixem determinats serveis, pels que han passat varies persones que han hagut de marxar perquè el clima laboral   no és el més adequat (per dir-lo de una forma “educada”). Ha passat alguna cosa? No. Vindrà una altra persona i si la tensió del lloc la supera doncs demanarà o intentarà o la “convidaran” a marxar. Així fins que a no esdevingui una situació amb conseqüències més greus de la qual ens haurem de penedir-nos després.

Algunes de les mesures que nosaltres proposem, tot i que tenim algunes més i que es podrien incorporar, per ajudar a minimitzar aquesta problemàtica són:

– Coordinar i potenciar amb l’Àrea de Prevenció i Assistència una campanya sobre la incidència dels riscos psicosocials en la salut psíquica i física de les persones que la pateixen. Detallant els factors que poden provocar, els símptomes que pateixen les persones que la pateixen i els protocols d’actuació que s’han de seguir per denunciar aquests fets.

– Estudi dels serveis on hi ha més rotació de persones , per a intentar determinar quins factors han estat els desencadenants d’aquests canvis laborals, tenint en compte que encara que es tractin de promocions laborals, revisar si hi ha factors col·laterals de riscos psicosocials.

– Enquesta breu relacionada amb l’organització del treball, lideratge i relació amb els companys en aquells casos de trasllats de places de la mateixa escala i nivell i en aquells trasllats en què els canvis laborals puguin suposar inclòs una pèrdua econòmica (per la supressió d’algun complement específic) per al treballador.

– Unificació de criteris en la aplicació de normatives/instrucions laborals en tots els centres de la UAB. Per a això la Gerència ha de publicar (ja ho fa) i donar instruccions clares a les administracions de centre, per tal què siguin rigoroses en el compliment de les mateixes i, en la mesura del possible, que intentin ser flexibles en les sol·licituds que pugui fer el personal que té al seu càrrec.

Els centres i els Serveis no poden ser “califats” de ningú i no pot haver-hi una normativa i uns acords laborals pactats amb els agents socials, que no es respectin o s’intentin retallar amb mesures restrictives amb els drets dels treballadors.

– Agilitzar les avaluacions de riscos psicosocials en aquells centres en què s’hagin detectat casos susceptibles de tenir aquesta consideració. De fet, això és necessari i imprescindible, perquè no passi com podria arribar a passar què quan es decideix realitzar l’ esmentada avaluació, moltes de les persones que han estat vivint aquest tipus de situacions ja no treballen al Centre, amb la distorsió que això suposa respecte als resultat de l’ esmentada avaluació.

Darrera actualització de dijous, 24 de novembre de 2016 10:23