Art-3 butlletí electrònic novembre 2010 – CAPÍTOL 6: l’únic increment és la precarietat.

CAPÍTOL 6: l’únic increment és la precarietat.

La manca d’estabilitat del personal laboral (contractes d’obra i servei, suport a la recerca…) a la UAB és cada vegada més gran. Podem afirmar que, pràcticament, el nombre de treballadors temporals iguala al personal fix. Hem d’exigir a l’equip de govern de la UAB que freni aquesta política de contractació i millori les condicions de treball d’aquest col·lectiu, començant per l’estabilització  d’un personal amb contracte precari, quan no en frau de llei, i aplicant la claredat i la transparència en les contractacions.

El març de 2009 els CAU-Iac vam informar que a la UAB hi havia uns 556 contractes temporals de capítol 6. Avui podem afirmar que la xifra és molt més elevada (aconseguir les dades exactes és molt difícil per la mobilitat i la foscor institucional).

Els CAU-Iac, des de fa temps intentem posar de relleu públicament la situació de precarietat que la gerència de la UAB està duent a terme com a “política de personal”.

La manca d’organització i coordinació d’aquest col·lectiu afavoreix que des dels òrgans de govern s’incrementin la utilització d’aquesta  figura contractual de temporalitat, aprofitant que la por a la denúncia d’aquesta la situació laboral, dona carta blanca pel retall dels drets laborals.

L’aplicació unilateral, per part de l’equip de govern, de l’estabilització per a fer fixes les persones que porten més de 5 anys a la universitat (vegeu acord del Consell de Govern del dia  24 d’abril de 2003), estreny més el cinturó a aquest col·lectiu.

Som conscient de les dificultats què té el personal amb contractació inestable i volem, una vegada més, fer una crida a la denúncia de les situacions d’ irregularitat: la vulneració de l’aplicació del Conveni Col·lectiu; el no pagament de la part fixa i de la part variable del plus campus; la mala informació i aplicació del val de roba de treball; la no aplicació dels horaris de conveni (35h setmanals) amb torns horaris que no permeten la conciliació de la vida laboral i personal; la no aplicació dels ajuts al transport, a l’estudi, al fons d’acció social, etc.

També hem de fer esment a la llei de reforma laboral del govern estatal. Aquesta ha estat elaborada per retallar els drets dels treballadors i treballadores, però hem de veure com afecta al conjunt i en especial als que tenen contracte temporal: fa referència a la reforma de l’Estatut dels Treballadors. Hi ha tot una sèrie d’articles que sobre la temporalitat de la contractació i l’encadenament de contractes. Segons resum d’assessoria jurídica:

 

Es possa límit a la contractació temporallimitación de 36 meses en su duración, si bien se permite que por convenio colectivo sectorial puede ampliarse hasta 48 meses. A su vez existe la obligación de respetar aquellas medidas más beneficiosas para el trabajador que pudiéramos encontrar en la negociación colectiva sectorial estatal sobre la materia, o en su defecto por la norma paccionada de ámbito inferior”.

 

Encadenament de contractes temporalsTransformación en indefinidos de los contratos temporales cuando en un  periodo de 30 meses se hubiera estado contratado 24 y se hubiesen formalizado más de un contrato, ampliándolo al caso que los contratos pudiesen ser para diferentes puestos de trabajo y en distintas empresas del Grupo

 

“Por último se requiere a las empresas para que comuniquen el proceso de transformación de temporal (de más de 24 meses en un periodo de 30) a fijos a los trabajadores y trabajadoras en los 10 días siguientes a los cumplimientos de los plazos.”

 

Text reforma laboral a: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf

 

De la lectura de la llei de reforma laboral es desprèn que els tractament que la gerència fa al col·lectiu de capítol 6 ha estat, fins ara, per sota dels drets (retallats) que encara garanteix la reforma laboral. D’aquí se’n desprèn que un percentatge molt gran de PAS hauria d’estabilitzar el seu contracte i assessorar-se de la seva situació.

Els CAU volem, mitjançant la pròpia organització dels treballadors, intentar recollir tota la informació necessària per fer front a la situació i exigir al rectorat i gerència de la UAB que es garanteixii la permanència en els llocs de treball de capítol 6 i què es s’estabilitzin els seus contractes laborals. Al mateix temps, amb el recolzament del col·lectiu i la mobilització conjunta hem de fer que aflori a la llum pública la perversió del sistema de govern de la nostra institució, una institució pública, que no hauria de  permetre aquest nivell de precarietat.

No pararem de dir que el personal, subjecte a Capítol VI, té els mateixos drets laborals que el personal fix de plantilla, així ho garanteix el nostre Conveni Col·lectiu, i que el Comité d’Empresa ha de fer seves aquestes reivindicacions.

Si voleu més informació tindrem permanentment persones en el nostre local que podran atendre qualsevol consulta i suggeriment: totes i tots hem de defensar els interessos del conjunt de PAS de la UAB tant del capítol 6 com del capítol 1.

També podeu fer consultes a través del nostre correu electrònic: cau@uab.cat.

 

Darrera actualització de dimarts, 23 de novembre de 2010 11:30