Art-4 butlletí electrònic 5 març 2010 – La CARRERA PROFESSIONAL no pot suposar la desregulació de les condicions laborals dels treballadors públics

Model formatiu, relació de llocs de treball, perfils definits, igualtat transparència i objectivitat són les condicions que exigirem els CAU per a donar suport a qualsevol proposta de carrera professional. Els CAU no acceptaran cap proposta que es basi en l’avaluació de l’acompliment ni que la carrera professional s’utilitzi per a desvirtuar la negociació col·lectiva.

És previst que la Gerència presenti, les properes setmanes, la seva proposta de carrera professional a la Junta i al Comitè. Els CAU volem posar en coneixement de tots els treballadors la nostra postura al respecte: qualsevol model de carrera professional s’ha de basar en els principis d’igualtat, transparència, objectivitat, imparcialitat i no discriminació. Els CAU vetllarem per que aquests conceptes s’apliquin correctament.

El model de carrera professional que defensarem estarà basat en la formació, que necessita d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) clara i uns perfils on quedin perfectament definides les funcions de cada treballador. Tot això negociat i acordat amb la representació dels treballadors.

Caldrà definir, també, un conjunt de mòduls formatius que cada treballador, en funció del lloc de treball que ocupa, pugui realitzar per tal de, un cop avaluada i superada aquesta formació, poder accedir a la progressió professional.

Per tal de mantenir els principis d’igualtat, cada lloc de treball, i cada treballador, haurà de tenir les mateixes oportunitats d’accedir a la formació, per tal d’aconseguir progressar en la seva carrera. A tal efecte proposarem una comissió paritària entre Gerència i els organismes unitaris que es reunirà per tal de constatar els mòduls formatius superats pels diferents treballadors, i estudiar els motius de refús de peticions de formació sol·licitades.

No acceptarem uns criteris de carrera professional on cada treballador tingui un seguiment de la seva progressió laboral individualitzat i aïllada de la resta. Pensem que això provocaria una disparitat de condicions laborals entre el PAS davant la qual, els òrgans unitaris de representació dels treballadors (Comitè i JPF), poc podrien fer per negociar, de forma conjunta, per a tot el col·lectiu de PAS. El resultat podria significar la fi de la negociació col·lectiva i la porta oberta a la negociació individualitzada de condicions laborals i remuneracions.

No acceptarem models de carrera professional que avaluïn el treball o, com es defineix a l’EBEP, l’acompliment. Els CAU defensarem sempre que el treballador fa correctament la seva feina; la institució ja disposa de mecanismes per corregir situacions on la feina no es desenvolupa de manera correcta i, entenem que, si aquests mecanismes no s’utilitzen, ha de ser perquè aquestes situacions no es produeixen.

No és acceptable avaluar els conceptes de treballar millor, doncs si hi ha alguna manera de treballar més correctament, o de manera més eficient, és una responsabilitat organitzativa establir els mecanismes corresponents en benefici del servei.

Tampoc acceptarem cap model on es valori el desenvolupament de més funcions que no siguin les fixades, de forma consensuada, en els perfils laborals.

Finalment, per pròpia coherència, fem públic que no farem (ni donarem suport) a propostes basades en augments retributius inviables amb l’actual situació de crisi econòmica, però que tampoc no permetrem que la carrera professional serveixi per qüestionar, de forma individual, els actuals salaris provocant un major retrocés en el poder adquisitiu del PAS.

Darrera actualització de dissabte, 6 de març de 2010 22:51