Art-4 butlletí electrònic abril 2010 – Ser membre d’un tribunal de selecció impilca responsabilitat

Ser membre d’un tribunal de selecció impilca responsabilitat

Malgrat que l’Àrea de selecció no ho comuniqui, participar com a membre d’un tribunal, en els casos en que la llei preveu la pròpia abstenció, implica greus responsabilitats personals.

Des de fa temps que els CAU treballem per a l’acompliment de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (30/1992, de 26 de novembre) en el que respecta a la participació en concursos de selecció, per tal d’aconseguir millorar-ne la igualtat d’oportunitats, així com la transparència.

Fa més de dos anys que denunciem l’incompliment continuat del paràgraf e, apartat 2 de l’article 28 (abstencions i recusacions) el qual obliga a abstenir-se de participar en els processos de selecció a les persones que tenen relació de servei amb algun dels candidats; hem intentat tot tipus de negociacions, hem demanat la intervenció dels dos últims rectors/es, hem presentat un recurs d’alçada i estem esperant una sentència judicial. Malgrat tot la part gerencial és nega a l’acompliment d’aquest aspecte de la llei, adduint que la “relació de servei només s’ha d’entendre de subordinat a superior i no al revés“. És a dir, segons la part gerencial, un subordinat s’ha d’abstenir de participar en un tribunal on es presenti el seu cap actual (situació altament improbable), però un cap no s’ha d’abstenir si un dels candidats és un subordinat directe seu (situació que es produeix en molts concursos i que pot ser font de prejudicis i manca d’igualtat d’oportunitats…).

Malgrat l’opinió de la part gerencial, la qual no es fonamenta en cap principi legal, ens és molt important fer públic que la responsabilitat de l’incompliment d’aquesta llei és directe sobre el membre del tribunal i no sobre la institució: en cas d’incompliment de la llei les responsabilitats es poden demanar als membres del tribunal (tot i desconèixer-les). És per això que és important entendre aquesta part de la llei abans de participar en un tribunal de selecció, i veure si ens trobem en alguna de les circumstàncies assenylades en les quals, literalment, s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, el qual ha de resoldre el que sigui procedent.

Val la pena recordar que, en cas de no produïr-se aquesta abstenció, les persones intressades (entre les quals s’hi compta els representants dels treballadors) poden presentar recusacions. I que els CAU així ho farem sempre que en tinguem constància, tant per a preservar els drets dels candidats/es, com dels propis membres dels tribunals els quals es puguin trobar en situacions de desemparament amb posterioritat.

Tot i així, volem fer una crida pública, tant a la gerència com a l’equip de rectorat, per tal que assumeixin el compromís d’arribar a un acord per a l’acompliment d’aquesta llei (las qual ens obliga a tots), acord el qual ajudi a la millora transparent, igualitària i objectiva, dels processos de selecció.

 

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions d’errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993).

CAPÍTOL III

Abstenció i recusació

Article 28

Abstenció

1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions, en els quals es donin algunes de les circumstàncies assenyalades en el número següent d’aquest article, s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior immediat, el qual ha de resoldre el que sigui procedent.

2. Són motius d’abstenció els següents:

a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.

b) Tenir parentiu de consanguinitat dins el quart grau, o d’afinitat dins el segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d’entitats o societats interessades i amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, i també compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l’apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.

3. L’actuació d’autoritats i personal al servei de les administracions públiques en els quals concorren motius d’abstenció no ha d’implicar, necessàriament, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.

4. Els òrgans superiors poden ordenar a les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies assenyalades que s’abstinguin de qualsevol intervenció en l’expedient.

5. La no abstenció en els casos en què és procedent dóna lloc a responsabilitat.

 

Darrera actualització de dijous, 15 d’abril de 2010 09:58