Art-4 butlletí electrònic juny 2012 – Una sentència favorable al PAS

Una sentència favorable al PAS

El Jutjat de Sabadell ha dictat  sentència favorable a una treballadora de la UAB en la que es reconeix el dret a cobrar, amb caràcter retroactiu, la part corresponent a la reducció de jornada per cura d’un familiar amb alt nivell de dependència.

El Jutjat Social núm. 1 de Sabadell ha dictat, amb data 25 de febrer de 2012, una sentència favorable a una treballadora de la UAB .

El motiu de la demanda era una reclamació de dret i de quantitat de salari retroactiu per reducció de jornada. Caldria fer un petit resum de com ha anat tot el procés:

Des d’octubre de 2005 la treballadora gaudia d’una reducció de jornada i sou d’un terç per tenir cura d’un familiar de primer grau de consanguinitat. En data 2 de juny de 2010, el Departament d’Acció Social i Ciutadania (ara Benestar i Família) de la Generalitat de Catalunya, reconeix una disminució del 93% del seu familiar a càrrec, en aquest cas, el pare. Aquest grau de disminució reconegut té efectes retroactius des de maig de 2008, data en que es va cursar la sol·licitud. Immediatament després de tenir coneixement d’aquesta resolució, la treballadora sol·licita a l’Ârea de PAS de la UAB que se li reconegui el dret a percebre el 80% del salari segons l’aplicació de l’article 26 apartat c) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions publiques de Catalunya  que estableix la reducció de jornada d’un terç amb dret al 80% de les retribucions per tenir a càrrec a un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat amb una discapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65%. La treballadora demana el reconeixement també d’aquest dret a efectes retroactius, des de maig de 2008. Aquesta petició és estimada parcialment per part de la UAB; ja que només se li reconeix la bonificació del 80% des del moment en que es fa la sol·licitud, o sigui des de  juny de 2010, al·legant que la retroactivitat que reconeix la Generalitat no vincula a la UAB.

En vista de la resposta, la treballadora decideix posar un recurs d’alçada a la rectora que resulta també desestimat. Convençuda de la legitimitat de la seva petició, decideix interposar una demanda reclamant la regularització de les diferències salarials retroactives, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Finalment i després de més d’un any d’espera, el Jutjat Social núm. 1 de Sabadell va dictar sentència favorable a la demandant, estimant parcialment la demanda només a 1 any rectroactiu degut a la prescripció d’un any establerta a l’article 59 de l’Estatut dels Treballadors i condemnant a la UAB al pagament de les diferències salarials d’un any retroactiu, que actualment ja han estat abonades a la treballadora.

En el nostre país i en aquests moments de gran vulneració dels drets del treballadors/res, es tracta d’una victòria petita, però important, perquè crea jurisprudència i dona eines de lluita a la resta de treballadors de l’administració pública i als agents socials que lluiten pels nostres drets.

 

 

 

 

Darrera actualització de dimarts, 26 de juny de 2012 10:33