Art-4 butlletí electrònic maig 2010 – Comunicat crític de la CGT sobre la governança i el finançament a la UAB

Comunicat crític de la CGT sobre la governança i el finançament a la UAB

Els CAU de la UAB avaluem molt positivament el comunicat “La Sindicatura de Comptes, la bona governança i el finançament de la UAB” fet arribar per la CGT al PDI. El comunicat analitza críticament la gestió de les finances, el retrocés democràtic i determinades reduccions de docència. Presenta, també, propostes per a que l’actual crisi econòmica no repercuteixi en els col·lectius més desafavorits de la UAB.

Els CAU volem manifestar el nostre suport al document presentat per CGT que analitza pràctiques de govern i formules de finançament, actuals i passades, que han generat la intervenció de la sindicatura de comptes, així com el que se’n deriva sobre la comunitat universitària en l’actual entorn de crisi econòmica.

El document apunta a un important retrocés en la democràcia participativa a la UAB així com a la privatització de recursos, especialment en el que es refereix als mestratges. Segons el document, s’estan assentant les bases per a discriminar, apel·lant a criteris de rendibilitat, entre titulacions i professorat que generen benefici econòmic front d’altres que no ho fan o que ens neguem a participar en la lògica economicista d’una Escola de Negocis Privada.

Per altre part s’assenyala com la UAB participa en entitats privades, via l’anomenat Grup UAB, a algunes de les quals s’apunten greus problemes financers, un entramat de societats anònimes, societats limitades i fundacions: Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus SA, Instituto Universitario de Postgrado SA, Vila Universitària SA, Hotel Campus SL,  Fundació Empresa i Ciència o la Fundació EPSI.

El document qüestiona especialment el professorat que, tenint reducció de docència per motius de càrrecs de gestió, continua impartint classes als mestratges privats (on les remuneracions són especialment altes).

Per altre part, alhora de fer propostes de reajustament econòmic de cara a l’actual crisi econòmica es fa especial menció a que aquestes no recaiguin sobre els col·lectius més desfavorits, i es proposen reajusteaments sobre els nivells salarials més alts de la UAB, resumidament:

– fer incompatible la reducció en la docència amb impartir classes remunerades en mestratges i cursos no oficials,

– increment fins al 50% del cànon en cursos i mestratges no oficials,

– reducció de la hipertròfia de professorat amb càrrecs de gestió,

– supressió de reduccions de docència i sabàtics vinculats a càrrecs d’equip rectoral,

– ajustar els salaris de gerència al previst en el conveni del PAS laboral (màx. 61.101 €/any),

– cobertura habitual de reforços i substitucions PAS/PDI,

– no discriminació en matrícules per raó de nacionalitat o qualsevol altra motiu,

– supressió de les aportacions netes que es puguin fer fundacions i entitats empresarials,

– reducció en el 66% les despeses de caràcter protocol·lari i sumptuari,

– auditar amb caràcter urgent l’ús de les targetes de crèdit corporatives en els darrers 5 anys,

– recuperar els claustres com òrgans de participació i de decisió,

– exigir a la Generalitat l’entrega puntual de les partides pressupostaries compromeses legalment.

 

Darrera actualització de dijous, 6 de maig de 2010 21:36