Art2-Full informatiu Quincacau – 17 – Març – 2016 – riscos psicosocials

Enginyeria no es pot fer el “Mariano”…

Passat un any del tancament de l’avaluació de riscs psicosocials de l’Escola d’Enginyeria, la UAB no ha fet res per a implementar les mesures que han de corregir les deficiències detectades; incomplint el terminis, les resolucions d’Inspecció de Treball i la llei de prevenció de riscs laborals…

El passat 11 de novembre, a petició del Delegats de prevenció del Comitè de seguretat i salut, es va realitzar una reunió amb la vicegerència d’organització per tractar de les correccions als riscs psicosocials de l’Escola d’Enginyeria (EE). En aquesta reunió l’empresa no va donar cap explicació de l’incompliment dels terminis d’implementació de les mesures correctives ni va presentar cap pla pel seu acompliment… Aquest fet ha provocat la indignació de la nostra Secció sindical, ja que entenem que no hi ha voluntat política d’assumir les millores que s’han d’aplicar a l’EE

És per això que, les seccions sindicals UAB dels CAU, de la CGT i de l’ADT, amb data del primer de març, vàrem presentar un requeriment, a la vicegerència d’organització, per a l’acompliment immediat d’aquestes mesures anunciant que, en cas de que la part empresarial de la UAB persisteixi en el seu incompliment, sol·licitarem la intervenció de la inspecció de treball.

Amb data 9 de març hem rebut resposta de la vicegerència amb el compromís de presentar una nova taula de planificació d’implementació de mesures correctives la segona quinzena de març. Els CAU hem de fer recordatori de que molts dels terminis ja estan exaurits, malgrat això podem ser flexibles i entendre la resposta de l’empresa com una proposat d’esmena i bona voluntat.

Tot i així cal deixar clar que des dels CAU no permetrem el menysteniment dels responsables de la institució a la seguretat de les persones, ni treballadores, ni estudiants, ni visitants. Per això demanem, a totes les seccions sindicals del Campus, col·laboració i fermesa en el seguiment dels compromisos d’implementació de mesures correctives per la contenció de riscs, a Enginyeria i a tot el Campus!

Mesures correctives:

La proposta de mesures correctives que es deriva de l’avaluació de riscs psicosocials de l’EE inclou els aspectes següents:

Anàlisis de càrregues de treball, fomentació del treball en equip i del treball cooperatiu, definició de procediments de treball, anàlisis relació tasques i perfils de treball, establiment d’accions formatives, realització de dinàmiques de grup, reforçament accions reconeixement personal, protocol·lització de reunions, resolució de conflictes, estandardització de circuits, pla de comunicació, planificació, ajustament horari, necessitats formatives específiques, habilitats socials, cultura de comandaments, avaluació organitzativa…

No s’ha implementat cap de les mesures correctives proposades a l’avaluació.

Molts d’aquests riscs s’han qualificat de greus.

Alguns dels terminis d’implementació varen expirar el juliol del 2015.

Darrera actualització de dijous, 17 de març de 2016 11:09