Art3-Full informatiu Quincacau – Maig – 2016 – nul·litat de tots els nomenaments de comissions de serveis

Comissions de serveis, encàrrecs de funcions: “lo que mal empieza mal acaba”.

El jutjat contenciós administratiu nº 17 de Barcelona a la seva sentència 169/2016, entre d’altres, declara la nul·litat de tots els nomenaments de comissions de serveis i encàrrecs de funcions efectuats per la Universitat de Barcelona. La sentència és fruit de la demanda, interposada per la Junta de PAS de la UB el passat 17/12/14.

Com ja sabeu, la JPF de la UAB, i molt particularment els CAU, des del moment (2010) en que la UAB va començar a utilitzar a nivell intern les provisions extraordinàries (comissions de serveis, encàrrecs de funcions, encàrrecs de gestió, etc.) es va manifestar totalment en contra. La JPF va denunciar que la UAB utilitzava i utilitza les adjudicacions de les provisions extraordinàries per a col·locar sense concursos de trasllat i/o promoció a qui vol a les places que estima oportú, és a dir, fent adjudicacions a dit. Sempre ho hem considerat un frau de llei i ara un jutjat ho reconeix.

El Contenciós administratiu considera via de fet sense fonament jurídic, irregularitat greu i perjudici de llibertats públiques els nomenaments fets per la via de comissions de serveis i encàrrec de funcions.

La sentència 169/2016 dona per provada la via de fet en les comissions de serveis i encàrrecs de funcions, que considera que la UB utilitza de forma normal i ordinària. Estranyament a defensa de la UB es basava en la manca de llocs de Relació de llocs de treball (RLT); un aspecte, la RLT, que hauria d’estar al dia i ser transparent i públic a l’administració…

En els fonaments de dret es considera aquests nomenaments via de fet en base a la manca de fonament jurídic, comissió en l’execució material d’una irregularitat greu i el perjudici del dret d’una llibertat pública. Segons la sentència tampoc es pot justificar una actuació que es sostreu a les vies legals de provisió de llocs de treball (…). Aquesta actuació infringeix de caràcter constitucional … per no respectar els principis d’accés en igualtat a funcions públiques.

La declaració de nul·litat abasta tots els nomenaments efectuats que es troben vigents i la UB haurà de procedir al cessaments i convocatòria dels oportuns concursos (mèrits o oposició) per donar cobertura a aquestes places.

En el cas de les comissions de serveis  i encàrrec de funcions la UAB està en una situació similar a la UB.

Però la UAB va estar més hàbil que la UB en el cas dels encàrrecs de gestió i va buscar una sortida a les possibles demandes judicials. Va reconvertir a les persones adscrites a encàrrecs de gestió en gestor interins, un nou subterfugi per a vorejar la legalitat. Així aconseguia saltar-se el termini de sis mesos que és el topall normatiu per a poder consolidar en el temps unes adjudicacions provisionals i a dit.

La contundència de la sentència es fa més que evident en la imposició de costes. Vist, doncs, el claríssim toc d’atenció val a dir que: UAB, “cuándo las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.

Darrera actualització de dimecres, 18 de maig de 2016 07:50