Art4-Full informatiu Quincacau – Juny – 2016 – SENTÈNCIA QUE PERMET ALS INTERINS OPTAR PER UNA PLAÇA FIXA SENSE OPOSITAR

Fa uns dies llegíem a un diari gallec que el TSJ de Galicia (sala de lo social) havia dictaminat que un treballador laboral pogués obtenir la seva plaça indefinida no fixa sense la necessitat d’opositar ( STSJ GAL 1572/2016). En la sentencia, hem pogut observar que la línia que separa el frau de llei d’altres irregularitats contractuals, és molt difusa i s’ha d’analitzar cada cas en concret.

En el cas de la sentència, la treballadora gallega havia encadenat contractes d’obra i servei i d’interinatge per vacant (contracte laboral) per un període superior als 3 anys, cosa que feia sospitar que havia estat una contractació temporal irregular i fraudulenta per cobrir un lloc de treball permanent (estructural) i així ho reconeix la sentencia, on considera que el contracte laboral esdevé indefinit.

La confusió moltes vegades, en la Funció Pública, dels conceptes de treballador fix i treballador indefinit provoquen alarma, ja que són sinònims en quan a les sancions que es deriven del contracte laboral temporal irregular en el sector privat, però no ho són, quan el contractant és l’Administració Pública, ja que per aconseguir que un contracte sigui fixe, només és possible si s’ha realitzat un procés selectiu en el que concorrin els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. D’altra banda els treballadors indefinits de les Administracions ho són quan no s’hagin cobert reglamentàriament, per procés selectiu, la plaça que ocupen.

Podeu consultar la sentència: http://www.redaccionmedica.com/autonomias/galicia/la-sentencia-que-permite-a-los-interinos-optar-a-plaza-fija-sin-opositar-8454

Darrera actualització de dimecres, 1 de juny de 2016 11:11