Enquesta CAU
128 respostes
Plantilla i Relació de Llocs de Treball (RLT)
Creus que la RLT es correspon a la realitat de la plantilla real de la UAB? SI/NO124 respostes
SINO8,1%91,9%
SI10
NO114
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que estan definits els perfils de cada lloc de treball? SI/NO126 respostes
SINO9,5%90,5%
SI12
NO114
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Tens definit el perfil del teu lloc de treball? SI/NO126 respostes
SINO70,6%29,4%
SI37
NO89
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Estimes oportú que es faci un anàlisi de la plantilla que contempli la situació real de les tasques que s’estan fent i analitzi les necessitats de la UAB? SI/NO126 respostes
SINO96%
SI121
NO5
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que fórmules de provisió provisional com els encàrrecs de funció de llarga durada s’han d’aplicar a la UAB? SI/NO114 respostes
SINO59,6%40,4%
SI46
NO68
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que estan ben regulades a la UAB? SI/NO110 respostes
SINO94,5%
SI6
NO104
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que la UAB té un sistema de permutes adequat i que facilita la mobilitat del PAS-L? SI/NO117 respostes
SINO11,1%88,9%
SI13
NO104
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Carrera professional horitzontal (permet la promoció al mateix lloc de treball)
Creus que la UAB hauria de tenir un programa de carrera professional? SI/NO125 respostes
SINO96%
SI120
NO5
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Participaries d’un programa de carrera professional que et permetés promocionar-te al teu lloc de treball? SI/NO125 respostes
SINO13,6%86,4%
SI108
NO17
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que el personal amb jornada de tarda té opcions de mobilitat? SI/NO106 respostes
SINO66%34%
SI36
NO70
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que hi ha un promoció efectiva a les places de jornada de tarda? SI/NO97 respostes
SINO24,7%75,3%
SI24
NO73
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Formació
Creus adequat el procediment establert per RRHH per a la concessió de cursos de formació? SI/NO124 respostes
SINO42,7%57,3%
SI71
NO53
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Tens facilitat d’accedir a tota l’oferta formativa o només a la del teu àmbit de treball?125 respostes
a totaàmbit de treball43,2%56,8%
a tota71
àmbit de treball54
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que l’oferta de cursos de formació és prou variada? SI/NO126 respostes
SINO60,3%39,7%
SI50
NO76
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Hi ha suficient oferta formativa en horari de tarda? SI/NO96 respostes
SINO74%26%
SI25
NO71
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Has fet formació a la UAB el darrer any? SI/NO127 respostes
SINO11,8%88,2%
SI112
NO15
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Estàs satisfet/a amb els cursos de formació que has fet? SI/NO126 respostes
SINO19,8%80,2%
SI101
NO25
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Veuries interessant la creació d’un catàleg formatiu per a cada àmbit, escala i nivell que t’orienti de cara a la teva formació i promoció a la UAB? SI/NO125 respostes
SINO8%92%
SI115
NO10
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Jornada i horaris
Consideres que les mesures que s’apliquen a la UAB et permeten una adequada conciliació de la teva vida laboral i personal? SI/NO124 respostes
SINO28,2%71,8%
SI89
NO35
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Estaries interessat/da en cas de tenir jornada partida (horari de 9 a 17h.) en fer jornada continuada de 8 a 15h.? SI/NO113 respostes
SINO20,4%79,6%
SI90
NO23
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que seria una millora que “l’horari Generalitat” (jornada partida 2 dies i continuada 3 dies) passés a jornada partida 1 dia i continuada 4 dies, és a dir treballar només una tarda? SI/NO109 respostes
SINO20,2%79,8%
SI87
NO22
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Si treballes en jornada de tarda, creus que tens suficient flexibilitat horària? SI/NO62 respostes
SINO67,7%32,3%
SI20
NO42
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que la jornada intensiva que s’aplica a la UAB actualment al juny i setembre és adequada i suficient? SI/NO118 respostes
SINO33,9%66,1%
SI78
NO40
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Has tingut dificultats en que et concedissin la jornada intensiva? SI/NO110 respostes
SINO17,3%82,7%
SI19
NO91
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que la jornada intensiva s’aplica de forma homogènia als diferents àmbits de la UAB? SI/NO95 respostes
SINO68,4%31,6%
SI30
NO65
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Estaries d’acord en que a partir dels 60 anys gaudíssim d’una hora diària de reducció de jornada i que poguéssim compactar la jornada? SI/NO124 respostes
SINO7,3%92,7%
SI115
NO9
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Et sembla correcte que el període de vacances contempli de manera prioritària només el mes d’agost? SI/NO124 respostes
SINO74,2%25,8%
SI32
NO92
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que la UAB hauria de tancar el mes d’agost? SI/NO121 respostes
SINO62,8%37,2%
SI45
NO76
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que s’hauria d’obrir el període de vacances a qualsevol mes de l’any? SI/NO122 respostes
SINO23%77%
SI94
NO28
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Has tingut, en algun moment, dificultats en la concessió del teu període de vacances? SI/NO126 respostes
SINO72,2%27,8%
SI35
NO91
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Estaries interessat en fer teletreball? SI/NO120 respostes
SINO30%70%
SI84
NO36
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que el sistema de concessió del teletreball a la UAB és adequat? SI/NO93 respostes
SINO58,1%41,9%
SI39
NO54
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que la UAB potencia que les seves treballadores i treballadors teletreballin? SI/NO108 respostes
SINO72,2%27,8%
SI30
NO78
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus interessant que el PAS-L disposi d’un programa pel qual pugui accedir a treball no presencial per franges horàries? Aclariment: el teletreball permet la no presència al lloc de treball en jornades senceres, el treball no presencial per granges horàries ho permet en hores determinades dintre de la jornada diària. SI/NO105 respostes
SINO25,7%74,3%
SI78
NO27
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Selecció
Creus que l’actual normativa de selecció és adequada? SI/NO111 respostes
SINO73,9%26,1%
SI29
NO82
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que als processos de selecció que s’estan fent actualment a la UAB impera l’objectivitat i transparència i es respecten els principis de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat? SI/NO116 respostes
SINO69,8%30,2%
SI35
NO81
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que la convocatòria de les places vacants ha de ser individualment cada vegada que hi ha una vacant o agrupades per escala i nivell semestralment ? 109 respostes
individualmentagrupades32,1%67,9%
individualment74
agrupades35
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Estaries interessat/da en participar en concursos per a cobrir temporalment places vacants amb reserva de plaça? SI/NO110 respostes
SINO42,7%57,3%
SI63
NO47
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que ajudaria als concursants que cada plaça tingués definit un petit temari adjunt al perfil que facilités preparar cada concurs? SI/NO123 respostes
SINO8,9%91,1%
SI112
NO11
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Consideres que les bases de les convocatòries son adequades? SI/NO105 respostes
SINO60%40%
SI42
NO63
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Salut laboral
Tens coneixement que a la UAB existeix el Comitè de Seguretat i Salut? SI/NO126 respostes
SINO17,5%82,5%
SI104
NO22
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Saps que el Comitè d’Empresa té 2 delegades de prevenció? SI/NO127 respostes
SINO48%52%
SI66
NO61
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Coneixes a alguna? SI/NO125 respostes
SINO61,6%38,4%
SI48
NO77
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Coneixes el pla d’autoprotecció i d’evacuació del teu edifici de treball? SI/NO126 respostes
SINO19%81%
SI102
NO24
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Consideres que estàs treballant en un entorn (despatx, edifici, mobiliari, etc..) saludable? SI/NO125 respostes
SINO35,2%64,8%
SI81
NO44
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Consideres que treballes en un entorn amb riscos psicosocials? SI/NO126 respostes
SINO55,6%44,4%
SI56
NO70
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Has patit o estàs patint assetjament laboral? SI/NO124 respostes
SINO19,4%80,6%
SI24
NO100
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Has vist que ho pateixin altres companys/es? SI/NO124 respostes
SINO54,8%45,2%
SI56
NO68
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Creus que la UAB actua correctament en casos d’assetjament laboral? SI/NO95 respostes
SINO70,5%29,5%
SI28
NO67
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Coneixes l’existència a la UAB de la Comissió d’Intervenció i Resolució de Casos d’Assetjament (CIRCA)? SI/NO126 respostes
SINO52,4%47,6%
SI60
NO66
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
A l’entorn laboral de la UAB sovintegen les actituds masclistes? SI/NO111 respostes
SINO63,1%36,9%
SI41
NO70
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Estàs a gust al teu actual lloc de treball o voldries un canvi? A gust / Vull canviar120 respostes
A GUSTVULL CANVIAR16,7%83,3%
A GUST100
VULL CANVIAR20
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Comitè d’Empresa (CE)
Et sens prou representat per la CE? SI/NO120 respostes
SINO64,2%35,8%
SI43
NO77
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Et consideres prou informat per la CE? SI/NO123 respostes
SINO48,8%51,2%
SI63
NO60
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Llegeixes les informacions que t’adreça la CE? SI/NO124 respostes
SINO12,9%87,1%
SI108
NO16
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Com valores l’assemblea com a espai d’informació, debat i de pressa de decisions dels treballadors i treballadores? Imprescindible / Prescindible116 respostes
ImprescindiblePrescindible17,2%82,8%
Imprescindible96
Prescindible20
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Col·lectius Assemblearis d’Universitats
Coneixes a alguna delegada o delegat sindical dels CAU a la UAB? SI/NO124 respostes
SINO31,5%68,5%
SI85
NO39
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Llegeixes el nostre butlletí informatiu Quin Cacau? SI/NO126 respostes
SINO15,1%84,9%
SI107
NO19
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Quina opinió tens de l’acció sindical dels CAU a la UAB? Favorable/Desfavorable110 respostes
FavorableDesfavorable17,3%82,7%
Favorable91
Desfavorable19
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
Encara no hi ha respostes per a aquesta pregunta.
.