Eleccions rectorat 2016: el posicionament dels CAU

Eleccions rectorat 2016: el posicionament dels CAU

A l’assemblea de la Secció sindical dels CAU UAB del passat 18 d’abril es va debatre, aprovar, i decidir fer públic el document de posicionament consensuat respecte al suport a les candidatures al procés d’elecció del proper rector de la UAB.

Aquest document representa les posicions de mínims de la Secció sindical del model universitari que volem, i se centra en els àmbits d’universitat, UAB, equip de govern, estudiantat, PDI i PAS.

Amb aquesta publicació pretenem fer reflexionar a la comunitat universitària sobre la decisió del seu vot en base al model d’universitat que defensem.

El fet de presentar aquest document no implica que la Secció sindical deixi de ser extremadament crítica amb aquest procés electoral. L’actual sistema d’elecció de rector és, al nostre entendre, molt poc democràtic; es basa en un sistema de ponderació de vot estamental i oligàrquic, on una minoria de la comunitat universitària (sector A) acumula la majoria de la capacitat de decisió.

Des de la Secció sindical dels CAU-iac a la UAB us animem a una participació crítica en aquest procés, des dels principis d’una universitat pública al servei de les persones, amb consciència de classe treballadora, gratuïta i a l’abast econòmic de totes les classes socials. És per això que us convidem a reflexionar sobre el document presentat i a continuar compromesos amb una universitat plenament democràtica.

Secció sindical dels CAU-iac a la UAB

 

 

Eleccions rector UAB, primavera 2016

Condicions pel suport dels CAU a les candidatures

 1. Àmbit Universitari
 2. Àmbit UAB
 3. Equip de govern
 4. Estudiantat
 5. PDI
 6. PAS.

 

 1. Àmbit Universitari.

1.1. Compromís amb la construcció d’una universitat pública al servei de les persones, amb consciència de classe treballadora, gratuïta i a l’abast econòmic de totes les classes socials. L’accés a l’estudi no pot dependre ni de l’origen social, ni del patrimoni familiar o els seus recursos, ni obligar a ningú assumir deutes per a l’estudi. Entenem la formació com una inversió social responsabilitat de tots i de la que, tots, ens en beneficiem com a societat.

1.2. Compromís de construcció d’una universitat compromesa amb la construcció nacional, motor i reservori de la ciència, la cultura, la llengua, el coneixement i la recerca en el seu àmbit territorial.

1.3. Compromís amb una universitat compromesa amb el seu entorn; motor de desenvolupament econòmic i social, sostenible i compromesa amb el medi ambient i compromesa, també, amb una mobilitat social i sostenible.

1.3.1. Especial compromís de treball cooperatiu amb l’entorn de proximitat als campus de la UAB, amb especial sintonia amb la comarca vallesana. Aquest compromís s’ha de reforçar encara més amb el que es comú amb la ciutat de Cerdanyola, principal acollidora dels espais UAB, superant les dificultats d’entesa que han caracteritzat aquestes dues institucions els darrers anys. El compromís d’integració de la UAB a la ciutat de Cerdanyola s’ha de prioritzar amb especial èmfasis.

1.4. Compromís amb un model d’universitat pública de gestió pública. Compromís amb la reconversió dels serveis externalitzats en servis de titularitat públic, de gestió pública i amb plantilla de l’administració pública.

 

 1. Àmbit UAB

2.1. Compromís de retirada immediata de la UAB com a acusació particular del cas “27 i +” i sol·licitud al jutge de l’arxivament de l’expedient.

2.2. Compromís amb el Claustre de la UAB:

2.2.1. Reconeixement del Claustre UAB com a màxim òrgan de representació de la comunitat universitària assumint com a pròpies les seves decisions, amb el compromís “moral” de considerar-les vinculants i aplicar-les.

2.2.2. El rector es comprometrà a sotmetre’s a la ratificació vinculant del Claustre de la UAB i, en cas de no superar-la, convocar noves eleccions.

2.2.3. L’equip de rectorat es comprometrà a assumir com a pròpies les resolucions i decisions del Claustre i aplicar-les.

2.2.4. Compromís amb un sistema basat en la radicalitat democràtica en el procés d’elecció del Síndic de Greuges de la UAB.

2.3. Una UAB compromesa amb una autonomia universitària real desvinculada d’hipoteques polítiques amb consells socials vinculats a interessos polítics i/o oligàrquics, que puguin estar al serveis de plantejaments neoliberals, classistes, elitistes o patriarcals.

2.4. Compromís en la lluita “implacable” contra l’assetjament (tant moral com sexual) en l’àmbit de l’estudi i la recerca, en el lloc de treball (i en tot el Campus en general) amb l’objectiu de convertir la UAB en un referent d’empresa “lliure d’assetjament”. Compromís de treball negociat (i en base a la negociació col·lectiva quan escaigui) entre tots els agents de representació.

2.5. Compromís de canvi en la línia de comunicacions del Campus, retornant a la tradició de transparència informativa que ha caracteritzat a la UAB. Renovació clara de les directives polítiques de treball de l’Àrea de Comunicació.

2.6. Compromís de desvincular la UAB de la recerca i el desenvolupament armamentista.

2.7. Compromís polític de vincular la UAB, i ser-ne model i exemple, en la cultura de la pau, els desarmament i la solució negociada, acordada i consensuada dels conflictes a tots els nivells: des de l’àmbit personal al mundial.

2.8. Compromís de vincular la UAB en la cooperació, desenvolupament, solidaritat i lluita reivindicativa de totes les persones i pobles que defensen els drets de ciutadania; més enllà dels interessos polítics i geo-estratègics. I fer-ne model i exemple com a institució.

2.9. Compromís amb un campus saludable i esportiu; en fer extensiva la salut a totes les persones del Campus.

2.9.1. Compromís per a que la activitat esportiva, com a eina de desenvolupament personal, estigui a disposició i servei de totes les persones del Campus de forma gratuïta, i no sigui objecte de negoci.

2.9.2 Compromís amb una alimentació saludable a l’abast de totes les persones del Campus, que no sigui objecte de negoci per part de la UAB. La UAB es comprometrà amb uns serveis de menjadors saludables i de qualitat i a no treure benefici econòmic de la despesa en alimentació dels seus usuaris de la comunitat universitària.

2.10. Millora en seguretat i salut en base a una política basada amb la negociació i l’acord amb la representació dels organismes unitaris:

2.10.1. Revisió negociada amb els organismes unitaris de la composició del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) i del seu reglament, en base a lleis i normatives.

2.10.2. Inclusió d’una partida pressupostària específica en el pressupost UAB per a la implementació de mesures correctives derivades d’avaluacions de riscs.

2.10.3. Creació d’un circuït de seguiment de la implementació de mesures correctives i d’acompliment dels terminis d’implementació.

2.10.4. Compromís amb el treball negociat i l’acord en la Planificació Activitat Preventiva anual del CSS, en base a una descripció clara de tasques a realitzar i terminis.

 

 1. Equip de govern

3.1. La proposta de nou equip de govern no inclourà persones que s’hagin vinculat a l’equip de Ferran Sancho.

3.2. Incorporació de tres persones del PAS (acordades entre la candidatura i la Sec. Sindical) per ocupar càrrec en l’equip de govern, 2 comissionats més la gerència:

3.2.1. Gerència: la persona que assumeixi aquesta càrrec ha de ser una persona que defensi els interessos de tota la comunitat universitària davant de les pressions dels governs nacionals i estatals. Cal que NO s’hagi visibilitzat ni vinculat en l’aplicació de les retallades als treballadors, i que es comprometi de forma valenta en la defensa dels drets de la plantilla reconeguts en acords i convenis.

3.2.2. Creació del comissionat de Campus: s’encarregarà de la gestió de govern dels aspectes transversals del Campus: logística, medi ambient, transports, seguretat, arquitectura i manteniment d’Àrees comunes (no subjectes a las Adm. de Centre), neteja, etc..

3.2.3. Comissionat de serveis: s’encarregarà de la gestió de govern de les polítiques de serveis del Campus per a potenciar-les i coordinar-les de cara a una millora a l’usuari, tant dels de nivell S1, S2 com S3. Sense interferir en la seva autonomia però generat patrons comuns i unificats: laboratoris, granges, estabularis, SI-SIDs, AV-multimèdia, publicacions, etc.

 

 1. Estudiantat

4.1. Compromís de canvi radical en les polítiques del vicerectorat d’estudiants redirigint-les a marcs negociatius i fugint de les polítiques d’enfrontament. Generació d’un marc relacional basat en la “cultura del diàleg”.

4.1.1. Compromís de treball per a tancar el conflicte que ha enfrontat els estudiants “assemblearis” amb els últims equips de govern.

4.1.2. Compromís de treball per a generar els marcs, ponts, frontisses i espais de diàleg per a solucionar els conflictes cronicitats que enfronten els estudiants “assemblearis” amb els dels anomenats “consells”.

 

 1. PDI

5.1. Compromís, clar i inequívoc, amb la política d’acomiadament 0 en l’àmbit PDI.

5.2. Compromís de negociació i acord per a la “desprecarització” i el treball estable del PDI en base a les plataformes reivindicatives dels organismes unitaris de les persones treballadores del PDI.

5.3. Compromís amb la detecció, seguiment i eliminació (si escau) d’aquelles entitats d’estudi, recerca i/o desenvolupament creats amb l’únic objectiu del lucre personal.

5.4. Detecció, seguiment, control i gestió de determinades “dobles presències” generades per a l’assoliment de “dobles remuneracions” i altres actituds perverses d’algunes minories antisocials.

 

 1. PAS  Compromís en una política de PAS basada en la negociació real: negociació col·lectiva en base a les plataformes reivindicatives dels organismes unitaris.

6.1. Acomiadament 0, estabilització de TOTA la plantilla. Convocatòria d’oposicions d’auxiliars administratius (solucionar problemes “interinatge”) i compromís de resolució acordada del conflicte de “Cap. 6è”.

6.2. Compromís d’aplicació del Conveni de PAS (amb l’aplicació normativa corresponent en l’àmbit funcionarial) i dels acords amb el PAS-f, en base a l’esperit i filosofia del Vè Conveni. Compromís polític clar de no utilitzar el 6è Conveni com a escut normatiu per a la imposició de les “retallades” als drets col·lectius de la plantilla del PAS de la UAB:

6.2.1. Aplicació immediata de les mesures que afecten a la jornada laboral que potencien la conciliació de la vida laboral i personal.

6.2.1.1. 1462h anuals del conveni i retorn a les jornades de 7h (35 setmanals) com a base del calendari laboral amb el manteniment dels actuals nivells de flexibilitat horària.

6.2.1.2. Potenciació de les jornades intensives i del teletreball.

6.2.1.3. Desaparició dels torns de “vacances obligatòries” i compromís amb torns de vacances flexibles.

6.3. Compromís polític clar, diàfan i inequívoc, en la recuperació de tots aquells aspectes del personal relacionats amb la pèrdua de drets de les retallades: 5%, pagues extres, fons de solidaritat PAS, roba de treball, dies de lliure disposició, etc.

6.4. Desaparició immediata del sistema de selecció de personal arbitrari disfressat de “comissió de serveis”.

6.5. Transformació de les places de lliure designació en places de confiança: amb retorn immediat al lloc de treball d’origen i sense consolidació de sou un cop acabada la confiança.

6.6. Compromís amb l’estructuralització definitiva del Cap. 6è. Incorporació de tot el Cap. 6è al Conveni, inclòs el sistema de selecció.

6.7. Revisió a la baixa de les remuneracions dels alts càrrec del PAS que es troben fora del Conveni, especialment del de “gerent”.

6.8. Compromís clar amb la carrera professional del PAS en base a tres eixos: estructuració clara de l’organigrama de plantilla, perfils de llocs de treball i temaris de selecció. El model de carrera professional ha d’incorporar el Capítol sisè. Per altre part, estudiar mecanismes de transferència laboral/funcionari (i a l’inrevés) lligats a la carrera professional.

Darrera actualització de dimarts, 26 d’abril de 2016 10:54