10 dels CAU

10 Propostes dels CAU per a la RLT i PLANTILLA: RLT i plantilla, perfils, permutes, polivalència, equiparació, nivell mínim, promoció, responsables de tarda, A2 tarda, més A1.

  1. Trencar amb la negociació actualment establerta amb la Gerència a la comissió de la RLT i Plantilla on només es tracten les estructures o places que interessen a la Gerència. Canviar-la per la negociació d’un anàlisi global de la plantilla amb calendari de realització. Demanem un estudi previ de càrregues de treball de tota la plantilla per tal que la RLT contempli la situació real de les necessitats de la UAB i es reconeguin les reclassificacions que se’n desprenguin. En aquest estudi han de participar les persones, els implicats, els treballadors i treballadores que són els que millor coneixen la realitat dels seus llocs de feina.
  2. Trencar amb les demores en l’entrega dels perfils dels llocs de treball del PAS-F. Exigir a la Gerència un calendari per a l’entrega de tots els perfils dels llocs de treball del PAS-F.
  3. Donar importància a l’opció de permutes internes i externes a la UAB pel PAS-F, exigint a la Gerència que les potenciï i faciliti. Per tal de potenciar la mobilitat del PAS-F demanar la Gerència que posi al mateix nivell d’importància els trasllats i concursos  que les permutes entre funcionaris i funcionàries. És important que si un treballador, té la necessitat de fer un intercanvi voluntari del seu destí, pugui fer-ho amb un sistema àgil i ben definit.
  4. Establir un model sistematitzat i àgil per a detectar els llocs de treball on es facin feines polivalents (tasques de laboral i funcionari). No és assumible que les avaluacions les hagi de demanar la JPF, la Gerència les faci quan cregui oportú i la decisió de percebre el complement de polivalència corresponent s’allargui en el temps. 
  5. Confirmar si d’aquest anàlisi de places polivalents es desprèn una diferent catalogació en la línia d’equiparar sous  i categories amb el personal laboral.
  6. Establir com a nivell mínim de l’escala administrativa el C1.18. És injustificable que encara a la UAB es mantingui aquesta doble catalogació quan tothom sap que no hi ha una clara diferenciació en els dos respectius perfils.   
  7. Els administratius amb destinació a biblioteques han de tenir opcions de promoció fins a C1.22 a biblioteques. Creiem que té recorregut el perfil de C1.22 a la majoria de biblioteques. 
  8. Equiparació les places C1.21 responsable de tarda a les d’horari de  matí. Aquestes places han de ser C1.22.
  9. Inclusió a la RLT de places A2 en horari de tarda. És inadmissible que si la UAB vol mantenir horaris de tarda no els potenciï ni permeti una carrera professional en aquest horari. Hi ha estructures a la UAB que tenen una forta i complexa dedicació professional en horari de tarda. És imperatiu anar incloent places A2 en aquest horari.
  10. Dotació de més places A1 a la RLT. Volem que es promoguin places A1 als llocs de treballs catalogats com A2 que superin les tasques d’aquesta escala.