Desprevenció viral…

Podem afirmar que la política de prevenció per part de la UAB és ara mateix inexistent, i per tant, no garanteix la seguretat i la salut de les persones treballadores. Ja, davant de  l’imminent risc d’epidèmia aquest hivern; amb els evidents casos de la R.P. de la Xina i, després, la R. Italiana; o la declaració de pandèmia de la OMS; la UAB va ser incapaç de presentar la més mínima proposta preventiva.

13/5/20

Ara veiem com, davant del procés de la “desescalada” que ha de portar, en un o altre moment, al retorn a l’activitat presencial a la UAB, tampoc no s’està treballant en un pla preventiu de consens, entre empresa i representació sindical, en el si del CSS. Fins ara, les consignes que han estat elaborades per l’Àrea de Prevenció i Assistència, semblen ser, tan sols aplicar les mesures obligatòries que arriben de l’administració espanyola, com es va fer abans de l’estat d’alarma, vaja; evidenciant la manca de política preventiva pròpia i la inexistència d’un Comitè de Seguretat i Salut, òrgan paritari de participació i consulta regular i periòdica en matèria preventiva.

Una prevenció, ni pròpia ni aliena, podem afirmar, amb l’escenificació del desentenimentat del servei de prevenció extern i de les mútues. Tots som conscients què les responsabilitats i despeses derivades de l’epidèmia s’han traspassat a la seguretat social, que paguem des de la classe treballadora, mentre que el sistema de mutualitats, entitats privades “sense ànim” de lucre, no fet res més que enriquir-se…

Per abordar el procés de retorn a la presencialitat a la UAB, el primer requeriment, ha de ser dur a terme les avaluacions de riscs dels llocs de treball del personal que s’ha de reincorporar, per garantir el distanciament social i les mesures organitzatives de protecció col·lectiva i les de protecció individual (EPI),  així com establir els protocols de neteja i desinfecció del centre de treball. En definitiva, tot un seguit de mesures per minimitzar el risc de contagi al campus.  

Per això, les avaluacions de riscs cal començar-les el més aviat possible, hi han de tenir en consideració tots els aspectes de la presència laboral a la UAB: el lloc de treball, les característiques personals d’especial sensibilitat, les distàncies de seguretat, la neteja de l’espai constant, posant l’accent en les zones comunes, com els lavabos i WC, les superfícies de contacte més freqüent, com mànecs de portes, taules o telèfons, etc., la ventilació dels llocs de treball, la disposició de gels hidroalcohòlics i d’equips de protecció de microgotes salivals, la climatització, la descontaminació de la documentació en paper, etc… sense oblidar l’obligació de formar i informar el personal sobre la implantació de les mesures organitzatives i les mesures de protecció individual.

L’adopció de les mesures de protecció col·lectiva i els equips de protecció individual que garanteixin la seguretat i la salut de les persones, fruit de les avaluacions de riscs, han d’estar implementades prèviament al retorn al treball presencial i a disposició de les persones que s’incorporen. És una condició si ne qua non per reprendre el treball presencial. La incorporació a les tasques presencials des del “be, el material està demanat i ja arribarà” no es pot permetre de cap de les maneres: no EPI, no work.

Per això la presencialitat laboral hauria de començar de forma esgraonada i després d’una formació d’autoprotecció, en prevenció i en la utilització dels EPI.