GCE, fem pressió…

L’incompliment reiterat del Conveni en aspectes tant importants com els conceptes categoria i especialitat és el que permet a la UAB actuar en la selecció, la carrera professional i el règim retributiu de forma arbitrària, segons els seus interessos.

Els CAU-IAC de la UAB hem començat una campanya de pressió, per la via legal-adminsitrativa, per a la definició dels conceptes grup categoria i especialitat que afecten a la selecció, les retribucions, la classificació professional del capítol 6 i generen l’incompliment del Conveni col·lectiu del PAS de les universitats catalanes.

La UAB, històricament, tot i els compromisos derivats de la signatura dels convenis col·lectius, s’ha negat reiteradament a definir les categories i especialitats previstes en el conveni. Aquesta negativa s’ha re-evidenciat des de la signatura del VI Conveni entre les gerències de les universitats públiques catalanes i els sindicats CCOO i UGT (publicat al DOGC el gener del 2016). Hem de recordar que els CAU-IAC vam declinar signar el conveni per considerar que no representava cap millora pel PAS de les universitats.

Entre els incompliments reiterats del conveni hi ha el del article 33 que obliga a fer constar el concepte “categoria” a les nòmines del personal. L’Àrea de personal ha fet sempre una lectura partidista d’aquest concepte considerant-lo el mateix que el complement. Malgrat això concepte categoria es defineix dins de l’article 28 com un concepte de classificació professional mentre que l’article 32 defineix com el concepte complement com a un concepte de règim retributiu, que en cap cas tenen cap equivalència. La categoria no es veu reflexada ara mateix en les nòmines.

Els processos de selecció i els criteris salarials deriven, segons conveni, dels requisits i barems de mèrits establerts i són grup, categoria i especialitat. D’altra banda estableix que la classificació professional té com a objecte la determinació, l’ordenació i la definició de les diferents categories professionals que apareixen a la relació de llocs de treball.

Això implica que la relació de llocs de treball del PAS laboral de la UAB ha d’incloure (entre d’altres) els requisits i els barems; especialment inclosos els conceptes grup categoria i especialitat, establerts per a cada plaça.

Aquesta situació no només ha afectat als concursos interns si no que ara mateix, és el que genera l’arbitrarietat en el procés de revisió salarial del capítol VI. En aquesta àmbit la indefensió és absoluta.

Amb aquesta campanya intentarem trencar aquesta dinàmica i forçar a la UAB a la definició clara i diàfana de les categories i especialitats. Ens posem a disposició del Comitè d’empresa i esperem comptar amb el suport de totes les seccions sindicals per a aquesta tasca.