IT: “no ejecución de medidas”

Inspecció de treball considera que la UAB no implementa les mesures correctives derivades de les avaluacions de riscs psicosocials.

El passat desembre, la Inspecció de treball, va donat la raó a les denúncies presentades des de la Secció sindical dels CAU-IAC (i altres seccions sindicals de la UAB) , durant els anys 2018/19, respecta a la no implementació de mesures correctives als riscs detectats en les avaluacions de psicosocials. Aquests risc, detectats per l’empresa i no corregits, han posat en perill la salut de les persones treballadores.

Aquest currua de denúncies presentades tant a IT, com les realitzades al Claustre i mitjans de comunicació, han provocat que la gerència UAB hagi començat a implementar algunes d’aquestes mesures. Així ha quedat demostrat que, en aquest aspecte de riscs psicosocials, la representació institucional de la UAB només actua sota pressió.

Malgrat els intents, de les persones de la UAB políticament responsables, de negar aquesta realitat i de no fer res per a corregir-la, la inspectora responsable ha deixat palès en el seu informe les irregularitats detectades.

La inspectora considera fets provats la no ejecución de las medidas correctoras y el hecho de que tales medidas correctoras no reflejan la realidad del servicio. A més queda comprovat la falta de aplicación y/o ejecución de determinadas medidas correctoras en los plazos establecidos.

L’informe de la inspectora considera que s’han infringit els articles 15.1.d i 16.2.a de la llei 31/1995 de 8 de novembre (prevenció de riscs laborals).

Per altre part, requereix a l’empresa per a que adopti les mesures correctives  i preventives restants i informa de les diligències a la fiscalia de Sabadell.

Aquest informe, que considerem de gran rellevància, significa que la constància i perseverança en la lluita per la defensa dels drets laborals dona fruit; i aconsegueix millores en l’àmbit laboral. Aquestes millores s’aconsegueixen especialment amb la complicitat i solidaritat de la les persones treballadores, amb la seva dedicació i compromís, i amb el treball coordinat de les organitzacions de representació del conjunt de les treballadores, des d’una perspectiva de classe.