La Carrera Professional

Una bona possibilitat d’endreçar-ho tot si es fa bé, una gran manera d’embolicar-ho tot si es fa ràpid, i malament.

Quan fa un any i mig l’Equip de Govern va anunciar la intenció de posar en marxa la Carrera Professional el primer pensament va ser: un intent més.

Tot i així vàrem entendre que, en una època on no es produeixen noves contractacions i les baixes no es cobreixen, la Carrera Professional podia ser una solució a molts problemes.

Perquè pensem això? Doncs som de l’opinió que la Carrera Professional era una oportunitat per a reconèixer un fet molt habitual: el de aquelles persones treballadores  que realitzen tasques per sobre del seu perfil. Això si, calia fer-ho bé i, per aquest motiu, vàrem decidir participar des del primer moment i deixar clar quina era la nostra posició davant la implantació d’un model de Carrera Professional.

Cal que qualsevol model de Carrera Professional  acompleixi el següent:

  • Universal. Qualsevol treballadora o treballador ha de poder accedir a participar a la Carrera Professional.
  • Voluntari. Es voluntat de cada persona, en funció de les seves circumstàncies (personals, familiars, de salut), decidir participar i, de la mateixa manera, deixar de participar en qualsevol moment de la seva vida laboral.
  • Clar. Qualsevol persona ha de tenir clar en quin punt de la Carrera Professional es troba i que li cal (formació, coneixements, avaluacions) per avançar a un altre nivell.
  • Definit. Cada lloc de feina ha de tenir associat el seu itinerari de Carrera Professional i, per això, ha d’estar definit el seu perfil, les seves funcions i les seves responsabilitats.
  • Objectiu. Els resultats no poden ser diferents en funció de qui, o com, es valora a una persona.

És evident, doncs, que per poder posar en marxa un model de Carrera Professional amb èxit cal fer molta feina:

  • Definir els perfils dels diferents llocs de feina. Ha de quedar clar quines son les tasques i funcions del lloc de feina per no deixar lloc a la subjectivitat en valorar que pot aportar com a valor afegit la persona que ocupa cada lloc de feina.
  • Definir itineraris formatius. Tota treballadora i treballador ha de saber quina formació pot fer per anar avançant dins la Carrera Professional. Això només es possible si tota la formació té definida de manera clara els objectius, els coneixements i les competències que permeten assolir.
  • Una relació de llocs de treball (RLT) clara, definida i actualitzada. Amb un organigrama diàfan i real, que no sigui de plantilla teòrica si no la realitat de la institució.
  • La major part de la plantilla de la UAB porta molts anys treballant en aquesta institució i, com ja hem dit, fent moltes feines que no li corresponen. Tot aquest esforç no pot quedar en no res, cal adequar la seva “posició de sortida” a la realitat. Cal fer, doncs, un bon anàlisi de la trajectòria professional de les persones treballadores d’aquesta casa.
  • S’estan plantejant terminis de sis anys per superar el diferents trams, uns terminis superiors al mandat de l’equip. Cal assegurar dotació pressupostaria suficient per poder posar en marxa la Carrera Professional amb independència de l’Equip de Govern del moment. Això comporta una aprovació i un compromís públic i per escrit del Consell de Govern, Consell Social i Generalitat.

Els CAU considerem indispensables aquests punts i no donarem suport a la implantació del model de Carrera Professional fins que TOTS estiguin definits i aconseguits i, no enganyarem a ningú, pensem que alguns d’ells són molt difícils d’aconseguir.