La UAB és paritària?

Amb motiu de la jornada de vaga del  8 de març hem estimat oportú analitzar quina és la situació de les dones a la nostra universitat pel que fa a la seva vinculació amb la universitat i el lloc que ocupen en funció de les categories laboral establertes. 

La UAB  presumeix de ser una universitat “jove” i hom tendeix a pensar que les seves polítiques en matèria d’igualtat de gènere són òptimes i eficients.

Però si consultem les  dades ens adonem que això no és ben bé així: A la UAB hi treballem (+info) 6.572 persones: 3.307 dones (50,31% ) i 3.265 homes (49,69%). Davant aquestes xifres podem dir que som una universitat paritària.

Però què passa quan observem la distribució per  categories i llocs de treball? Es manté la paritat? Pel que fa al personal acadèmic conformen el col·lectiu un total de 3673 persones; les dones representen el 42,36% i els homes el 57, 64%. El personal d’administració i serveis  inverteix la proporció i així d’un col·lectiu de 2.315 persones  el 62,89% són dones i el 37,11% són homes

Pel que fa al personal investigador manté bastant la proporció i d’un total de 584 persones el 50,51% són dones i el 49,49 % homes.

 Ara mirem que passa  a cada  col·lectiu…

Personal acadèmic

A la UAB tenim 314 catedràtics/ques d’universitat (observeu que a les dades que presenta l’OGID les categories  només s’escriuen en masculí)  d’aquest total només el 27,07% són dones la resta el 72,93% són homes. No ens ha d’estranyar, doncs,  que a la UAB,en els seus 50 anys d’història, només hàgim tingut 2 rectores

És veritat que el personal acadèmic és majoritàriament masculí però ja hem vist que la proporció  entre homes i dones no és tant elevada. Però si analitzem quin percentatge del total de dones i quin del total d’homes arriben a assolir la càtedra d’universitat tenim que només el 5,46% de les dones ho fan mentre que del total d’homes ho sónel 10,82%, és a dir el doble.

Si observem la categoria de titulars d’universitat,veiem que l’ assoleixen el 17,99% de  les dones i un 20,88% dels homes, aquí s’escurça la diferència

Personal d’administració i serveis

Hem vist que en aquest col·lectiu les xifres s’inverteixen pel que fa al gènere, però pel que fa a categories què passa?

D’un total de 1456 dones només el 0,14% se les categoritza com a “Directius” mentre que del total d’homes ho són el 0,23%

Però en aquest col·lectiu també hi trobem diferencia de gènere no només per categories sinó, també,  per tipus de tasques, i així  a la categoria de personal Tècnic superior tenim que ho són el 7,49% del total de dones mentre que del total d’homes ho són un 14,32%.

Tècnic mitjà  ho són el 3,78% de les dones per un 11,99% dels homes i de personal tècnic  un 5,77% de les dones i un 12,81% dels homes.

S’inverteixen les xifres en els grups i escales de gestió, d’administratius/ves i d’auxiliars administratives, que segueixen sent tasques més “feminitzades” així del total de dones PAS un 25,62% són administratives, un 7,28% gestores i 11,88% auxiliars administratives mentre que pel total d’homes PAS un 5,94% són auxiliars administratius, un 11,76% administratius i un 5,01% gestors

Quines conclusions en podem extreure?

En matèria d’igualtat, la UAB , igual que en d’altres institucions i empreses continua sent deficient. Calen polítiques arriscades  per promoure que les dones puguin desenvolupar les seves carreres professionals al mateix nivell i amb les mateixes oportunitats que els nostres companys homes. Calen bones polítiques de conciliació per dones i per homes perquè la conciliació no només es cosa de dones.

Ens consta que des de l’equip de govern s’està treballant sobre la implementació d’un pla d’igualtat en matèria de gènere, ho celebrem! Però no només l’equip de govern ha d’actuar, també les dones  treballadores hem  de reivindicar-nos i hem de lluitar per  estar al nivell que nosaltres vulguem estar. Això no vol dir estar al llocs de més poder, que també,  o de més responsabilitat, que també, vol dir poder optar a les mateixes categories i escales i per això haver pogut accedir a la mateixa formació i estudis.

Perquè com diu un dels eslògans del dia de la vaga general de 8 de març:
“La revolució serà feminista o no serà”

Us convidem a partipar-hi!