No hi ha excuses

La Gerència ha publicat un calendari de 37h 30′ setmanals tot i haver admès que un calendari de 35h és possible.

A finals de desembre la Gerència va publicar el calendari laboral del 2019 amb una jornada laboral de 37.5 30′ h. setmanals. A la darrera sessió de la Mesa del Conveni i de la Mesa de la Funció Pública, les Gerències de les Universitats Públiques Catalanes van acceptar, i signar, un document on es reconeixia que ja no hi ha cap normativa que obligui a realitzar una jornada de mes de 35h.

Els CAU-IAC ja vàrem fer saber a la Gerència que, sent coherents amb aquesta afirmació, no negociaríem cap calendari que no contemples una jornada de 35h i així ho vàrem fer i ho vàrem explicar a la Gerència i la resta de forces sindicals quan ens van presentar la proposta de calendari.

Com ens temíem, la Gerència va aprofitar aquesta reunió per donar per negociat el calendari i aplicar-ho, amb l’argument que un informe de la Generalitat no permetia recuperar la jornada de 35h. Tot i haver-ho demanat en diferents ocasions, cap força sindical de les universitats públiques Catalanes ha vist aquest informe.

Properament proposarem als diferents Òrgans de Representació un seguit de mesures, que portarem a assembla, per recuperar un dels nostre drets.