Selecció: pagar per concursar…

El passat 28 de gener la Unitat de selecció ens va informar de l’aplicació de la taxes de participació a les convocatòries de selecció del PAS. Aquests taxes s’imposen de de l’acord de la Comissió econòmica del Consell social de la UAB del dia 10 de juliol de 2020.

Sense entrar en el fons (ni ètic, ni social, ni polític) d’aquesta imposició feta al marge de la negociació col·lectiva hem fet una avaluació tècnica d’aquesta decisió. Als CAU-IAC les conclusions ens han portat a contactar amb la Secretària executiva del Consell social de la UAB presentant la següents exigències i argumentacions:

Comissió econòmica del Consell social (2018)
  1. La documentació aportada per la Unitat de selecció és una acta del 10 de juliol  que recull el present acord encara que no ha estat aprovada. Això implica un defecte de forma que invalida la implementació de qualsevol acord de la sessió en base a aquest document.
  2. El citat acord es basa en l’ordre GAH/83/2017, de 9 de maig de donar publicitat a les quotes de les taxes vigents l’any 2017 corresponents als procediments que gestiona el Departament de governació, administracions públiques i habitatge, que es detallen en l’annex d’aquesta Ordre (…) Concepte: taxes per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat.

El PAS de la UAB no és personal de la Generalitat; és personal de la UAB contractat com a personal laboral o com a personal funcionari de la universitat, en base al concepte de l’autonomia universitària. Podem afirmar que, en base a la disposició citada a l’acord del 10 de juliol, aquesta ordre GAH/83/2017 no és extensiva al personal propi de les universitats, donat el fet de que no és personal de la Generalitat ni n’existeix una equivalència. En base a la documentació citada, l’acord CE 54/2020 no té cap fonament normatiu i la seva aplicació suposaria una extralimitació de les funcions que li son pròpies a Consell social. El que hem exposat implicaria que, ara per ara, el cobrament d’aquestes taxes podrien no ajustar-se a dret i considerar-se il·legítimes.

És imperatiu, doncs, que implementació d’aquest mesura passi per a que el Consell social aporti la documentació que pugui justificar la validesa legal de l’acord CE54/2020.

Mentrestant hem de considerar l’acord CE54/2020 no té cap base per a la seva aplicació i per tant hem d’exigir:

  • La retirada immediata de l’aplicació del pagament de taxes de participació en els processos de selecció de personal del PAS de la UAB
  • El retorn de totes les quantitats ingressades per aquest concepte als candidats a proves de selecció del PAS de la UAB

Per altre part, hem d’exposar que el cobrament indegut d’aquestes taxes ha pogut influir en els drets de participació de les persones candidates en els processos de selecció. Això implica que, tots els processos concursal realitzats en base a l’aplicació d’aquestes taxes podrien ser impugnats des de les persones interessades, invalidant tot el procés. En el cas de que les persones interessades presentin impugnacions als processos de selecció basats en aquest supòsit rebran tot el suport i assessorament de la nostra Secció sindical.