UAB, la volem exemplar!

La UAB incompleix les mesures de salut (COVID-19). Exigim llistat d’activitats presencials autoritzades a la UAB, llistat de mesures de protecció específiques implementades i llistat de mesures de control d’accés. Exigim acompliment exemplar de la normativa de salut.

Des de la Secció sindical dels CAU-iac a la UAB hem de denunciar l’incompliment reiterat de la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut publica per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Segons la SLT/2700, en el seu punt número 13, en l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les practiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció. En les actuals circumstàncies, doncs, les persones estudiants només poden ser a la UAB a les aules, fent exàmens, o als laboratoris fent pràctiques (fins hi tot, pensem que cal exigir, de forma preferent, la realització d’exàmens on line, tal i com es va fer al juny).

Passadissos UAB 2 de novembre de 2020

Malgrat això s’estan produint greus incompliment, que s’estan fet amb la permissivitat de la institució, en un moment molt greu de la pandèmia de la COVID-19. Sabem que en alguns casos s’està “disfressant” de pràctiques una part de la docència, que hauria d’haver passat a virtual.

També sabem que s’ha estat utilitzant passadissos com a sales d’estudis i refectoris improvisats, amb la complicitat de la pròpia institució. Aquest fet es va denunciar el passat dilluns 2, i malgrat una avaluació feta des de l’Àrea de prevenció, s’està repetit.

D’altra banda, la resolució de la Generalitat, obliga a extremar les mesures de protecció per les excepcionalitats previstes en seu punt 13; unes mesures de protecció que dubtem que s’hagin implementat.

Aquesta situació ens va obligar a demanar a gerència, el passat dia 3 de novembre:

  • Llistat de sessions de pràctiques, avaluacions i exàmens als que s’ha donat autorització presencial donat el seu caràcter excepcional, i la justificació de cada cas.
  • Llistat de mesures adoptades, implementades a partir del 29 d’octubre, destinades a extremar les mesures de protecció derivada de les excepcionalitats de pràctiques i avaluacions.
  • Mesures adoptades de control d’accessos als edificis destinades a evitar qualsevol presència que no estigui prevista en les excepcionalitats del punt 13 de la resolució SLT/2700/2020.

A data d’avui no hem rebut informació ni de les excepcionalitat autoritzades ni de les mesures de protecció extremades requerides per la SLT/2700. Això només pot significar que: o no hi ha cap control de les excepcionalitats ni implementació de mesures preventives o no s’ha volgut donar aquesta informació (que pot afectar a la salut de les persones de la comunitat UAB). En qualsevol cas, la nostra avaluació del fet és extremadament negativa.

El passat divendres dia 6 vam exigir el precinte immediat dels espais de passadissos utilitzats com a sales d’estudis i refectoris, ja que a més d’incomplir la normativa, poden suposar un risc greu i imminent (que entraria dins d’allò disposat a l’article 21 de la 31/1995 de prevenció de riscs laborals). Tampoc hem rebut, a data d’avui, resposta a aquesta exigència.

Tot això ens obliga a continuar exigint un acompliment exemplar de la nostra institució de tota la normativa de salut pública, una exigència que traslladem ja al nou equip de govern.