35h, Conciliació i Permisos, Jubilacions

Les darreres setmanes s’han fet diferents reunions per tractar temes que afecten a jornada, permisos i jubilacions. No s’aclareix la jornada de 35h setmanals, queden pendents aspectes de la gestió horària i la gerència va tancant portes a les jubilacions parcials.

  1. 35h? No ho tenim tant clar…

Arrel de la publicació de la llei 6/2018, el 3 de juliol, de Pressupostos generals de l’estat per l’any 2018 i, concretament, de la seva disposició addicional 144 (jornada de treball al sector públic), s’obria la porta a la possibilitat de posar fi a una de les retallades que vàrem patir i tornar a les 35h setmanals.

El passat dimarts 6 de novembre es va reunir la Comissió negociadora del PAS laboral de les Universitats públiques Catalanes per parlar de com es veia afectat l’article 42.1 del VI Conveni col·lectiu. Aquesta reunió, convocada a les 12:00, va iniciar-se poc desprès de les 13:15. El motiu d’aquest retard és que a la mateixa sala estaven celebrant la reunió de la Mesa d’universitats(on es tracten els temes que afecten al PAS laboral i funcionari) les gerències de les universitats amb CCOO i UGT.

Aquest fet, que podria semblar anecdòtic, té la seva rellevància. En aquesta reunió de la Mesa d’Universitats ja es va acordar el procediment a seguir per fer el retorn a la jornada de 35h i, que ningú us digui el contrari, no queda clar. De fet, aquesta va ser la pregunta dels CAU-IAC als membres de la mesa (com ho havien tractat, pensàvem que ho sabien):

quina serà la jornada del PAS laborala dia 1 de gener de 2019?

La resposta va ser: no ho sabem.

Si, el fet que el Departament de treball tingui la darrera paraula comporta aquestes coses, que no saps que dirà i, encara pitjor, no saps quan ho dirà. I així ho van reconèixer; potser al mes de juliol encara tenim una jornada de 37.5h, o al setembre, o mes enllà.

I ara, una reflexió: si el problema és l’afectació de l’article 42.1 del VI Conveni col·lectiu del PAS-l? Perquè no s’aplica ja la jornada de 35h al PAS-f, que no està afectat pel Conveni? La resposta del nostre gerent la sabem: no volem aplicar criteris diferents al PAS-li al PAS-f. Llavors li preguntarem perquè el PAS-f no cobra el PLUS Campus?*

* Recordem que gerència ha aplicat criteris diferents (entre laborals i funcionaris) que han portat a què els funcionaris no estiguin cobrant el plus campus: doble llenguatge, les mateixes mentides i sempre posant traves a l’aplicació dels drets del PAS de la UAB.

  1. Manual de gestió horària

El dia 13 de novembre es va reunir la Comissió del manual de gestió horària on la gerència ens va fer arribar diferents propostes de canvis i el redactat d’altres canvis que, segons llei, cal fer. Els CAU-IAC vàrem presentar, entre d’altres, propostes de canvis que també estan sota aquestes mateixes lleis que presenta gerència, a saber:

– possibilitat de jornada continuada per cura de menor de 12 anys o discapacitats
– negociar bossa de fins 5% de jornada laboral per cura de gent gran, fills menors o discapacitats

I ens em emplaçat a una propera reunió per tancar els temes…

  1. Jubilacions.

El dia 13 de novembre es va reunir la Comissió de jubilació i es va informar dels darrers casos de peticions de jubilacions parcials.

Segons la gerència, aquesta seria la darrera reunió de la comissió doncs l’aplicació de la Llei 27/2011 modifica substancialment les condicions per accedir a la jubilació parcial i no la fan interessant pel conjunt de treballadores i treballadors ni per la UAB.

Els CAU-IAC entenem que el conjunt de treballadores i treballadors del PAS ha de tenir la possibilitat d’acollir-se a la jubilació parcial desprès de molts anys de servei públic i, especialment els darrers, en unes condicions molt dures per manca de personal i altres retallades.

Per aquest motiu, els CAU-IAC presentarem i impulsarem amb caràcter d’urgència una proposta d’acord de jubilacions parcials al Comitè i a la gerència que ofereixi la opció d’acollir-se a la Jubilació Parcial tot i que les condicions econòmiques no siguin tant favorables com fins ara perquè, potser a segons qui no li queda clar, no és només un tema de diners