Rentar si, blanquejar no

25/5/20

El nostre sindicat no te com objectiu blanquejar males praxis empresarials.

Des de fa molt de temps hem exigit, a l’APiA i al la presidència del CSS, el nostre dret a que es faci arribar, a les persones delegades sindicals encarregades dels temes de prevenció i salut de la nostra secció sindical, la mateix informació i convocatòries que als/les delegats/des de prevenció. El fet de que durant tant de temps, i havent fet les sol·licituds corresponents via registre, se’ns hagi negat aquest dret només ho podem atendre com una voluntat política manifesta d’obstrucció de la nostra tasca sindical, que va començar amb l’antic equip de govern, i es continua perpetrant amb l’actual. Hem de tornar a manifestar que, aquest fet, el considerem un menysteniment al nostre sindicat i a les persones que el representen. Des del nostre sindicat entenem que hi ha hagut, i encara hi ha, l’estratègia política de mantenir aquest mal clima en les tasques del CSS cap el nostre sindicat: entenem que és responsabilitat de l’equip de govern i entenem que te l’objectiu de bandejar-nos com a interlocutors del PAS en el que es refereix a les tasques del CSS.

Des dels CAU ja vàrem alertar, el més de febrer, dels riscs que suposava la relaxació a la UAB de mesures preventives per infeccions virals. Ni els avisos de la OMS, ni la situació de confinament a Wuhan, ni l’alarma italiana, ni els primers casos a Europa i l’estat espanyol van aconseguir cap mesura preventiva, o de planificació, respecta de l’extensió de la pandèmia de la Covid-19 a la UAB.

Ni els responsables polítics, ni el servei de prevenció extern ni mútues, varen prendre cap mesura de prevenció. Hem de valorar la gestió preventiva interna com a irresponsabilitat política i, l’externa, com a negligent.

Durant la fase de confinament hem cregut prudent no iniciar una campanya per exigir responsabilitats sabent que, les eleccions estaven molt a prop, i que era imminent un canvi en la política de prevenció i salut. Malgrat això, la decisió d’ajornar les eleccions (que no podem compartir de cap manera) significa la continuïtat de l’actual política de seguretat i salut. Ens horroritza (i enutja) pensar que la mateixa irresponsabilitat i incompetència que va no-gestionar la prevenció pugui ara mal-gestionar la reincorporació presencial als Campus. No podem donar cap suport a l’actual política de seguretat i salut i exigim un canvi radical: de política, i de polítics. Mentrestant, no donarem cap suport a la política de seguretat i salut ni als interessos privats de la prevenció aliena.

El Comitè de seguretat i salut (CSS) no s’ha reunit de forma ordinària des del 12 de desembre, una situació inqualificable en la pitjor crisis sanitària de la història de la UAB… El passat 29 d’abril, una vegada més, es va deixar fora de participació la representació dels CAU, en una reunió convocada des de gerència per temes relacionats amb el SARS. El CSS es va reunir el passat 14 de maig, en una convocatòria extraordinària, amb un sol punt de l’ordre del dia: “informació de la presidència”. Malgrat això, la reunió es va convertir en la presentació del document del 13 de maig “Pla de desconfinament” que es va fer arribar només a alguns membres de del CSS la matinada del mateix dia; i a altres se’ns va lliurar durant la mateixa reunió. La proposta de la presidència va ser l’aprovació del document per consens després d’una lectura en veu alta del seu contingut. Evidentment, la representació de les persones treballadores es va negar a l’aprovació del document. En aquesta reunió es van veure vulnerats els articles 10, 11 i 12 del reglament del CSS de la UAB…

El 21 de maig es va tornar a reunir, de forma extraordinària, el CSS; reunió a la que no es va convocar ningú de la  delegació sindical dels CAU. Elevada queixa a la rectora d’aquesta nova vulneració de l’article 10 de la LOLS (llei de llibertat sindical), es va convocar la representació del CAU a última hora i sense la documentació pertinent. El CSS va aprovar el document “Pla de desconfinament” que, segons les persones delegades de prevenció del sindicalisme institucional, “s’havia negociat”…, fora del CSS i al marge dels CAU-IAC.

L’equip de govern, respecte a seguretat i salut, ha optat per cercar línies de pactes al marge dels organismes unitaris, de converses i negociacions paral·leles i de bandejant el sindicalisme alternatiu. És evident, per a nosaltres, que aquest equip de govern no te cap voluntat negociativa, ni d’entesa, ni col·laborativa, ni participativa…

A hores d’ara, entenem, que quan se’ns cita a reunions, no hi ha cap interès de tractar de res: que l’únic objectiu de les convocatòria és l’acompliment del tràmit de simulació de negociació, amb la representació de les persones treballadores, per fer veure que les decisions arbitràries de l’empresa, son el resultat d’un consens; intentant traspassar una part de la responsabilitat a la representació sindical… I, així, poder continuar amb l’actual política unilateral en matèria de seguretat i salut.

Creiem que les persones delegades de prevenció de juntes i comitès, del sindicalisme institucional, han caigut en aquest parany de l’empresa, avalant el pla de desconfinament de la UAB i assumint-ne la complicitat; i compartit-ne, d’aquesta manera, l’autoria amb l’empresa en tota la seva dimensió.

Des dels CAU-IAC ha de quedar molt clar que no hem participat en cap negociació d’aquest document, que s’ha elaborat a les nostres esquenes, i que no li hem donat cap suport; bàsicament per què no hem pogut passar de fer-ne una “follejada” a una avaluació. En qualsevol cas, del document “Pla de desconfinament”, correspondrà assumir-ne les responsabilitats que se’n puguin derivar a aquelles persones que hi han votat a favor…

Ni som sabó, ni lleixiu, ni detergent…

El nostre sindicat NO blanquejarà males praxis empresarials.