Coneix i avala

El rector manifesta que coneix i avala la decisió de la gerència d’incomplir l’article 20 del 6è Conveni referent a la composició de tribunals de selecció.

En l’habitual informe del rector, punt bàsic del Claustres ordinaris, es va exposar la tasca de l’equip de govern des de l’última sessió.

En el torn d’intervencions, el portaveu dels CAU-IAC, va preguntar si el rector era coneixedor de la decisió gerencial de nomenar, directament, els vocals que corresponen al Comitè d’empresa. El rector va respondre que si, n’era coneixedor, i que avalava la mesura.

El portaveu dels CAU va fer constar que això significa l’incompliment de lleis i normatives. Malgrat aquesta evidència, al final del Claustre, en la seva intervenció final, el rector va excusar moltes de les seves accions en base a l’obligació de complir lleis i normatives. Sembla, però, considerar el conveni discrecional…