Els 100 dies de la Junta de Personal Funcionari

Els CAU, arribats als 100 primers dies des de la constitució de la nova JPF el proppassat 12/7/22, creiem oportú informar al PAS-f del que hem fet i estem fent en aquest període.

El mandat de l’anterior JPF va estar marcat per dos fets inèdits a les nostres vides: la pandèmia COVID-19 i el ciberatac a la UAB. La JPF va intentar entomar de la millor manera possible aquests dos forts embats. Malgrat les dificultats es va procurar estar a prop del PAS. La JPF va signar un nombre d’acords significatiu dels que els CAU n’estem prou satisfets.

La pandèmia i el ciberatac han provocat una acumulació de feina i també han contribuït a la sensació d’aïllament i desempara d’alguns companys i companyes. També el treball no presencial ha canviar molts paradigmes i encara ens estem adaptant a aquesta nova realitat. La nova JPF té la voluntat d’afrontar tots aquests reptes.

Des dels CAU volem representar al PAS-f el millor possible, i un dels nostres objectius és facilitar la vostra participació en l’acció sindical. Ja hem incorporat les assemblees mixtes (presencials i virtuals) i les votacions electròniques amb bona participació, val a dir que tenim un ampli marge de millora en quan a la logística, etc.

Des dels CAU també estem treballant en l’elaboració de la plataforma reivindicativa del PAS-f pel període 2022/26, ja proposada pels CAU a la JPF. Quan estigui acordada s’enviarà al PAS-f per a que faci les seves aportacions i per a que sigui ratificada en assemblea.

Així mateix, recentment s’han signat, després de ser votats favorablement en assemblea pel PAS, l’acord de teletreball, l’addenda a l’acord de teletreball, l’acord de jornada partida i l’acord de desconnexió digital. Els CAU ja ens vam manifestar a favor dels acords de jornada partida i de desconnexió digital i en contra dels de teletreball i de l’addenda a l’acord de teletreball doncs, com preveiem, ja estan provocant dificultats a l’hora de sol·licitar el teletreball, atès que l’addenda a l’acord clarament limita la seva aplicació i fixa unes presències horàries al nostre entendre regressives pel PAS. A la comissió de seguiment dels acords, que s’ha de constituir, li augurem molt de treball per redreçar tots els problemes que es derivaran de l’aplicació dels esmentats acords.

A nivell de les universitats catalanes també ha estat signat recentment l’acord per a la valoració de mèrits dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada, i en aquest cas, els CAU estem molt satisfets d’haver contribuït a la seva consecució i del seu resultat. Aquest acord reduirà la precarietat de llarga durada. En el cas de la UAB suposarà la convocatòria de 35 places: 19 places de l’escala administrativa (C1), 4 de l’escala auxiliar (C2), i 1 (A1) de l’escala tècnica mitjançant concurs de mèrits. Les 11 places de l’escala de gestió (A2) es convocaran mitjançant concurs oposició. En aquests moments la JPF inicia la negociació amb RRHH de les bases de les convocatòries que han de ser publicades abans de finals de 2022.

A aquests 4 processos d’estabilització s’han d’unir també, per publicar abans de finals d’aquest any 2022, 4 processos més. Sortiran a promoció interna 3 places A1 i 34 places A2, i a promoció lliure 1 plaça A1 biblioteques i 9 places A2 biblioteques. En aquest moment la JPF està negociant les bases de les convocatòries però no s’està a prop d’arribar a un acord, hi ha força diferències entre la JPF i RRHH.

Davant l’incompliment de l’acord de cobertures temporals per part de RRHH, i a l’efecte de desbloquejar la situació que està provocant digitocràcia de RRHH en la concessió d’aquest tipus de cobertura, la JPF està negociant un nou acord que sigui d’àgil aplicació i que garanteixi els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. De moment s’està lluny de l’acord.

Els CAU estem satisfets en que la nova JPF hagi incorporat propostes de millora al respecte de la selecció: negociar un pla de xoc que elimini el col·lapse de la Unitat de Selecció i elaborar un nou manual de selecció que garantint, per als processos selectius a la UAB, la màxima objectivitat i transparència i respecti els principis de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat, sigui a l’hora àgil i eficient. També que la UAB inclogui en la formació cursos per a la participació als tribunals de selecció que proposem que sigui oberta a tot el PAS i exigible per a ser membre dels tribunals. Aquests aspectes van ser debatuts en la darrera Comissió de Negociació amb RRHH i volem acordar-los en properes negociacions.

Respecte als aspectes retributius hem de lamentar, d’una banda, l’acord que a nivell estatal han arribat els sindicats sistèmics (CCOO i UGT), el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Com ja ens tenen acostumats significa, per molt que ho vulguin engalanar, una pèrdua de poder adquisitiu pel PAS aquest i els propers anys. De l’altra, també lamentem la negativa de la Gerència de la UAB a restituir el Plus Productivitat al PAS-f. Si la situació no es desencalla, no descartem actuar per la via jurídica encara que no tenim gaire confiança en aquesta opció vist la situació de la justícia a aquest país..

Esperem poder presentar-vos en un termini raonable la plataforma de la JPF i les bases de les convocatòries dels diferents processos selectius, com també resultats positius en la resta de negociacions que està per abordar la JPF.

Estem a la vostra disposició, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: cau@uab.cat