GCE: ratllat i gratinador 

Finalment, a principis d’aquest any, la gerència ha decidit iniciar la negociació dels conceptes grup categoria i especialitat (GCE) imprescindibles per permetre un correcte sistema de selecció en base a allò establert en conveni. 

Aquesta negociació s’està portant a terme des del Comitè d’empresa, amb participació i compromís de totes les seccions sindicals, i amb actitud oberta per part del personal de recursos humans UAB. Això ha permès un espai de treball que està preparant una proposta en la que s’acordaran els criteris de les categories i especialitats que, sumades als actuals 4 grups, definiran la classificació professional del PAS laboral de la UAB. 

Pensem que en aquests moments, la proposta està a punt per, amb una mica de formatge ratllat, posar a gratinar al forn i servir-la a gaudi del PAS-l. 

Com sempre hem fet, els CAU-IAC proposarem de portar aquesta proposta a debat i ratificació, si escau, de l’assemblea UAB. Entenem que, l’acord en aquests aspectes que definiran clarament les categories i especialitats UAB, permetrà un millor procés de selecció intern i serà base en la carrera professional del PAS.