Grup, categoria i especialitat

Els CAU-IAC ens retirem dels tribunals de selecció de PAS laboral fins que no és publiciti clarament la definició, acordada des de la negociació col·lectiva, de grup, categoria i especialitat.

Des de fa molts anys els diferents convenis col·lectius del PAS han basat tot el sistema de selecció concursal interna en tres conceptes fonamentals: grup, categoria i especialitat.

El concepte grup està clarament definit en l’annex 2 del Conveni, en canvi els conceptes categoria i especialitat s’han de definir des de cada una de les universitats en funció de les seves particularitats. Aquesta definició correspon a la negociació col·lectiva, com reconeix la pròpia UAB ja que actualment existeix una comissió, integrada per membres de l’Àrea de PAS i del Comitè d’empresa, que estan treballant en la definició de les especialitats dels llocs de treball.

En cap cas correspon als tribunals de selecció definir els conceptes “grup, categoria i especialitat”, i molt menys a la Unitat de selecció. Aquests conceptes han de definir-se des de la relació de llocs de treball (fruit de la negociació col·lectiva) i anar associat a tots i cadascun dels llocs de treball del PAS laboral independentment de la seva naturalesa o tipus de relació contractual. Han d’estar especificats en la convocatòria de forma clara i diàfana, de tal manera que no generin cap dubte. Cal recordar, per altre banda, que tot allò que no està clarament especificat a l’administració pública s’ha de resoldre en benefici de l’administrat.

Sembla que els tribunals de selecció han comès l’error d’arbitrar sobre els conceptes categoria i especialitat quan és una funció que no els correspon. La capacitat d’arbitri d’un tribunal de selecció no pot substituir el que no s’hagi fet en els espais de decisió que corresponen (en aquesta cas la negociació col·lectiva) i fer-ho ha suposat una extralimitació de les seves funcions.

Per altra part, la funció de la Unitat de selecció es presentar als tribunals (i fer públic) les places a concurs amb aquests tres conceptes clarament definits: grup, categoria i especialitat. En no fer-ho està incomplint algunes de les seves funcions bàsiques: des de la nostra Secció sindical creiem que el que hauria de fer és retornar aquestes propostes de convocatòria a gerència i negar-se a tramitar-les fins a que no es definís clarament aquests conceptes sobre els quals, després hauran de prendre decisions els tribunals. La Unitat de selecció actua de forma errònia en tramitar aquestes places, un error que seria extremadament greu si fos la Unitat de selecció qui decidís com es defineixen els grups, categories i especialitats de les places convocades, extralimitant-se en les seves funcions i usurpant les que corresponen a la negociació col·lectiva.

En base a tot el que s’ha exposat anteriorment entenem que el fet de participar en un concurs de selecció on els conceptes grup, categoria i especialitat no estiguessin clarament definits, al extralimitar-nos de forma conscient en les nostres funcions com a membres d’un tribunal, es podria cometre un delicte de prevaricació. Donat que ni la comissió de delicte, ni el ser-ne còmplice, forma part de les tasques dels membres del Comitè d’empresa dels CAU-IAC, ni dels seus delegats sindicals, hem de mantenir-nos al marge de participar de cap procés de selecció on els conceptes grup, categoria i especialitat, no estiguin clarament definits.

Això ens obliga abstenir-nos de participar en qualsevol procés concursal intern on no es publiciti clarament la definició, acordada des de la negociació col·lectiva, de grup, categoria i especialitat.