La JPF no vol plataforma unitària. Els CAU tenim propostes globals pel PAS-f

Tal com us informàvem en un anterior Quin Cacau, és la primera vegada en molts anys que, constituïda la JPF ja fa quasi un any, aquesta no elabora una plataforma reivindicativa a presentar a aprovació de l’assemblea del PAS-f. Els CAU-IAC ho vam proposar però, l’actual majoria a la JPF (CCOO i UGT), van manifestar que no era necessari.

Hem pensat que l’enquesta que vam proposar al PAS-f durant la campanya electoral (que molts de vosaltres vau respondre) ens podia servir de referència per a tenir una visió global de les vostres opinions i propostes respecte als diferents aspectes de les relacions laborals.

Des dels CAU-IAC hem treballat els resultats de l’enquesta i hem extret una visió fonamentada de la vostra opinió. A partir d’aquests resultats i de la deliberació en el sí dels CAU, us anirem anunciant les propostes que el nostre sindicat posarà a consideració de la JPF.

Aquesta iniciativa intentarà pal·liar la falta d’una proposta global pel PAS-f que mostra l’actual JPF.  Us presentem les propostes sobre el primer tema que els CAU presentarà a consideració al proper plenari de la JPF:

L’equip humà del PAS de la UAB: PLANTILLA I RLT

Quan ens referim a la plantilla i a la RLT de la UAB podria semblar que només parlem de xifres, de dades, de classificacions… Però tots sabem que parlem de persones, de dones i homes que formem un equip humà  que fa possible que una universitat com l’Autònoma funcioni cada dia.

Per aquesta raó, entre d’altres, és el moment d’aplicar propostes concretes, propostes que ajudin a millorar la situació laboral de cadascuna d’aquestes persones. Ja no val parlar en abstracte  de la plantilla i de la RLT.  Hem de parlar de persones i hem d’intentar compensar les mancances i aconseguir que es reconegui la feina de cada una d’elles, per tal que treballin amb il·lusió i amb la motivació necessària per al bon funcionament de la institució.

Com a propostes més generals demanem:

  • Que es negociï un NOU ANÀLISI DE PLANTILLA, mitjançant un estudi previ de càrregues de treball de tota la plantilla per tal que la RLT contempli la situació real de les necessitats de la UAB i es reconeguin les reclassificacions que se’n desprenguin. En aquest estudi han de participar les persones, els implicats, els treballadors i treballadores que són els que millor coneixen la realitat dels seus llocs de feina.
  • Que la JPF pugui disposar de tots els PERFILS dels llocs de treball del PAS-F.
  • Que la UAB estableixi un SISTEMA DE PERMUTES que  faciliti  la  mobilitat dins l’UAB i també entre les universitats i administracions públiques catalanes. És important que si un treballador, té la necessitat de fer un intercanvi voluntari del seu destí, pugui fer-ho amb un sistema àgil i ben definit.

Com a propostes més concretes demanem:

  • Que als llocs de treball on es facin feines polivalents (tasques de laboral i funcionari) es faci l’avaluació pertinent perquè es pugui percebre el complement de polivalència corresponent.
  • Que les   places   C21  responsable de tarda  passin a   ser  C22   per   tal  d’ equipar-les amb les places de responsable en horari de matí.
  • Que els administratius de biblioteques, mitjançant la carrera professional puguin promocionar-se fins a C22.
  • Que s’inclogui a la RLT places de gestió en horari de tarda, i es possibiliti que, mitjançant la formació (carrera professional), els administratius responsables de departaments, gestions acadèmiques i serveis amb horari de tarda amb més de dos anys d’antiguitat puguin aconseguir promocionar-se almenys fins a A2-22.
  • Que es promoguin places de tècnic (funcionaris) a aquelles places on els gestors tinguin tasques específiques de més responsabilitat.
  • Que es doti de més nivell a les places amb polivalència (com per exemple a l’Escola d’Enginyeria) per equiparar sous  i categories amb el personal laboral.

Com és habitual ens podreu fer arribar la vostra opinió respecte a les propostes al nostre correu electrònic, cau@uab.cat.