Més pa que formatge

El Claustre de primavera de 2023 no va satisfer les expectatives d’informació i debat respecte a l’assetjament sexual que està sortint a la llum els últims mesos en mitjans de comunicació.

La primera part del Claustre es va dedicar a la incorporació dels nous claustrals estudiants escollits en les últimes eleccions, les substitucions de la Mesa i del Consell de govern. També es va procedir a l’elecció dels membres de la Comissió de convivència de la UAB, en el marc de la Llei de convivència universitària. Els CAU-IAC, vam decidir no presentar candidatura a aquesta comissió, pel fet de no tenir-ne clar l’objectiu.

Una gran part de la sessió la va ocupar la informació, i posterior torn de paraules, respecte al desplegament de la LOSU.

El punt sobre l’assetjament sexual, doncs, es va tractar de forma superficial i sense dedicar-li el temps necessari al nivell de preocupació, i alarma, que s’ha generat a la comunitat universitària. Difícilment podrem considerar aquest capítol com a tancat, i tornarà a afluir ben aviat.