Revista electrònica Quincacau maig 2018 (2) – Valoració de la Junta de Personal Funcionari 2014-2018 

Els CAU-IAC van ser el segon sindicat més votat de la Junta de Personal Funcionari escollida el 2014. Immersa en les retallades, la nova JPF començava  la defensa de les condicions laborals. Els CAU-IAC en fem una valoració positiva i creiem que hi hem tingut una participació cabdal. Això ens motiva a afrontar quatre nous anys de representació del PAS funcionari.

La Junta de Personal Funcionari que finalitza el mandat a inicis d’aquest mes de juny va ser escollida al maig del 2014. Els CAU-IAC van ser el segon sindicat més votat pels companys i companyes del PAS funcionari. Aquell 2014 vivíem immersos en la retallada de drets laborals més important de la història recent de Catalunya i l’Estat espanyol. La nova JPF començava el seu mandat en un moment molt difícil en la defensa de les condicions laborals del PAS funcionari. Us volem fer una breu valoració del mandat de la JPF sortint.

Un fet destacable d’aquest mandat ha estat el funcionament col·legiat i majoritàriament unitari dels delegats i delegades de la JPF, liderats pels dos sindicats amb més representació a la JPF. Els CAU-IAC hem contribuït al màxim a aconseguir un treball en equip a la JPF. Aquest treball unitari (que la JPF tingui una sola veu) ens ha fet més forts a l’hora de negociar amb la gerència. Les dues reivindicacions principals de la JPF han estat combatre la precarietat laboral i recuperar els drets laborals que ens van arrabassar els governs autonòmic i estatal. 

Respecte a la precarietat laboral, la JPF va aconseguir acordar amb l’Equip de Govern anterior la permanència a la UAB de tot el personal funcionari interí, situació que s’ha mantingut fins avui. Amb l’Equip de Govern actual s’ha acordat mantenir encara aquesta permanència i convocar oposicions. S’ha aconseguit convocar dos concursos d’oposició a l’escala administrativa (un al 2017, ja finalitzat, i l’altre al 2018, encara en procès) en els que el personal interí, encara que amb poques places convocades, ha tingut formació per preparar-les i la màxima puntuació de mèrits que permet la normativa actual. Una fita no menys important ha estat l’acord pel qual es reconeix que el treball que realitza el personal interí és de perfil administratiu i, a partir de l’1 de maig de 2018, se li retribueix com a interí administratiu. Hem aconseguit una de les demandes històriques de la JPF. Encara resta aconseguir que al personal interí se li pagui pel lloc de feina que ocupa. 

L’Equip de Govern actual no ha fet cap pas atrevit per restituir cap dels drets laborals retallats i sempre s’ha escudat en què la Generalitat li donés permís (i ens diem “l’Autònoma”…). A tall d’exemple, va ser de les darreres universitats catalanes en fer els pagaments que restituïen la paga extra retallada el 2012. Tampoc no va voler tornar a retribuir el Plus Campus, condemnant-nos a anar als tribunals si volíem recuperar aquest dret. Actualment estem embarrancats en els processos judicials. Tampoc no ha volgut tornar la matrícula gratuïta al PAS, ni atorgar beques pròpies als seus familiars. Ni tampoc no ha creat un programa propi d’acció social, propostes fetes des de la JPF. 

Una altra fita històrica ha estat la pràctica supressió de l’escala auxiliar administrativa, ja que s’han convocat oposicions internes a l’escala administrativa (2018). Per cert, les han superat tots els candidats i candidates que s’hi han presentat. 

En aquest període s’ha aconseguit que torni a haver-hi oferta pública d’ocupació (OPO). Encara que només ha permès cobrir les vacants, ha facilitat la convocatòria d’oposicions: escala tècnica (2016) i escala de gestió (2016). En aquest cas la JPF està molt satisfeta de les bases de convocatòria negociada i molt en desacord de l’aplicació de recursos humans que ha eternitzat el procés i no ha satisfet ningú. Estem fent tot el possible per revertir la situació en la propera i imminent nova convocatòria. També aquest 2018 es convoquen oposicions per al personal bibliotecari, a qui es facilitarà la mobilitat, molt limitada els darrers anys. 

En aquest període 2014-2018 s’ha tornat a normalitzar la convocatòria de concursos a les places vacants desprès d’un període negre on Recursos Humans havia fet servir a tort i a dret les provisions temporals (comissions de serveis, etc…). La JPF ha lluitat molt per regularitzar la situació, per fer que totes les places vacants sortissin a concurs (quasi ho hem aconseguit) i per minimitzar i regular les provisions extraordinàries. Estem a punt de signar un acord positiu per al PAS-F sobre cobertures temporals.            

Encara no hem recuperat la jornada de 35h setmanals, qüestió irrenunciable pels CAU, però si que s’han acordat subterfugis per apropar-se a les 35h. Hem fet acords sobre flexibilitat horària i gestió horària que són un gran avenç en la conciliació laboral i personal. L’Equip de Govern s’ha negat en banda a la proposta de la JPF de reduir en una hora diària la jornada del personal més gran de 60, cosa que ja fan altres universitats catalanes. Insistirem en trencar aquesta discriminació comparativa. 

Respecte a la formació s’han fet millores. S’ha ampliat l’oferta de cursos i el número de grups, encara que resta pendent que hi hagi més oferta, especialment en horari de tarda i que la concessió  dels cursos no sigui potestat única dels caps.    

Els CAU-IAC vam lamentar que, per primera vegada i tot i ser la segona força sindical a la JPF i tenir sempre un delegat al Comitè de Seguretat i Salut (CSS), a la JPF es votessin altres candidats, nous en el tema. Amb aquests canvis hem anant a menys. Resta molt per fer. Un dels problemes principals és que el CSS no és executiu i Recursos Humans sovint no implementa les recomanacions dels seus informes. S’han fet molts plans (assetjament, etc…) però no estant tenint una aplicació pràctica. La JPF ha demanat moltes avaluacions de riscos psicosocials ja que estem molt preocupats amb la situació del clima laboral a diferents àmbits de la UAB. Tot i la nostra insistència, la majoria de vegades la gerència i Recursos Humans intervenen tard i malament. També hem atès força sol·licituds de companys i companyes demanant l’anàlisi de les condicions saludables del seu lloc de treball per si calien mesures preventives o correctores. 

La carrera professional continua sent un projecte amb el que s’omple la boca cada Equip de Govern a l’inici del mandat i en totes les ocasions fins al moment no s’ha concretat en res. Esperem que en l’any i escaig de mandat que li resta a l’Equip de Govern actual, aquest concreti alguna proposta. La JPF l’espera amb interès. Lligat a aquesta qüestió està la relació de llocs de treball (RLT), la plantilla i els perfils de llocs de treball. Hem avançat poc en aquestes qüestions, principalment pel bloqueig de Recursos Humans. La RLT no reflecteix la realitat de la plantilla i els perfils de les places no són a l’abast de tot els PAS-F.  

Resta pendent, entre d’altres, aconseguir que el personal administratiu sigui mínim C18; no té sentit tenir C16 i C18 fent feines similars. Cal regular les places de lliure designació,  millorar el procés de permuta tant intern (a la UAB) com amb la resta d’administració pública. Com veieu, hi ha feina diversa i variada. 

Des dels CAU-IAC fem una valoració positiva de l’actuació de la JPF aquests darrers quatre anys. Creiem humilment que hem tingut una participació cabdal i això ens motiva a afrontar quatre nous anys representant totes i tots els companys i companyes del PAS-F a la JPF.