Trencar negociacions

Les darreres setmanes hem pogut constatar el poc respecte de la gerència per la negociació i els acords. Torna a arribar l’hora d’assolir aquest respecte.

  1. La gerència incompleix el compromís d’informar
  2. S’incompleix l’acord de teletreball

1. A la primavera de l’any 2021 el Comitè d’Empresa va decidir paralitzar totes les negociacions amb la gerència de la UAB.

El motiu, el continuat incompliment de facilitar la informació necessària per a realitzar la nostre tasca de defensa dels drets de les persones treballadores de la UAB.

Després d’unes setmanes es va arribar a un acord de mínims on s’establia, entre d’altres:

    • Ordre del dia amb 15 dies naturals d’antelació.
    • Documentació necessària amb 7 dies naturals d’antelació.
    • Facilitar l’accés a la informació.

Aquest mes d’octubre va tenir lloc una reunió Negociadora entre la gerència i el Comitè d’Empresa on, entre d’altres, hi havia temes que no es van poder tractar a la sessió del mes de maig. Cap d’aquests temes es va resoldre i en alguns, fins i tot, el gerent va admetre que no s’havia llegit la documentació.

La sensació de totes les persones membres del Comitè presents en aquella reunió va ser de total falta de respecte i, entenem, que cal revertir absolutament aquesta situació.

Com a representants de les persones treballadores entenem que el nostre deure és vetllar perquè es respectin les condicions de treball, aconseguir i aplicar totes les millores possibles i, també, que s’acompleixin els acords signats.

2. És en aquest últim aspecte on volem fer notar el nostre absolut rebuig a la manera en què s’ha portat a terme el procediment de gestió de les sol·licituds de Teletreball.

El fet que el Pla de Teletreball hagués (segons qui ho interpreti) d’estar signat per la persona treballadora i el seu cap ja ha estat una manera de coartar el dret de qualsevol persona a fer la sol·licitud del Teletreball.

Som coneixedors de diferents casos on els caps han amenaçat amb no signar els plans de TLT si la persona treballadora en sol·licitava o ho feia d’una manera que al responsable no li semblés la correcte.

L’acord especifica molt clarament i de manera no interpretable que qualsevol persona pot demanar fins a tres dies de TLT, això no està subjecte a interpretació. És responsabilitat del cap decidir en funció de les condicions del servei, de l’horari de cobertura, de les diferents característiques del servei i les persones que en formen part, quants i quins dies es poden atorgar i, si és diferent a la petició, argumentar els motius de la decisió per tal que la Comissió faci el seguiment corresponent.

Aquesta coacció portada a terme per alguns responsables (segons diuen alguns seguint instruccions de Gestió Horària) contravé totalment el text de l’acord i falseja les dades que arribaran a la Comissió de Seguiment.

Per aquest motiu, demanem a totes aquelles persones que no han demanat el que volien, sinó els que els hi deixaven demanar, es posin en contacte amb nosaltres per portar, d’ofici, totes aquestes reclamacions a la comissió de seguiment de l’acord.

Aquesta manera de procedir, junt amb l’actitud de la Gerència a la darrera Negociadora, ens torna a fer replantejar la necessitat d’aturar tota mesa de negociació fins a que quedi clar que NO acceptarem que els drets de les persones treballadores de la UAB NO es respectin plenament.