Grup, categoria i especialitat: números canten!

A finals del 2022 la gerència va ser conscient de que la normativa laboral obliga a negociar les classificacions dels llocs de treball amb els comitès d’empresa, una cosa que mai s’havia fet. Per això es va constituir una comissió sindicats-empresa per a treballar aquesta classificació a partir del que dictamina Conveni: grups, categories i especialitats (GCE).

La primera reunió d’aquesta Comissió de classificacions professionals es va fer el 21 de febrer. Els sindicats es van presentar a la reunió amb una proposta concreta, mentre que la part gerencial va aportar a la reunió tant sols la relació de llocs de treball (RLT), que mai ha estat negociada amb el Comitè d’empresa (CE).

Ja en aquesta primera reunió es va veure que, des de tots els àmbits de gerència i de personal hi havia un desconeixement absolut de la realitat que estaven aplicant: no tenien clar el concepte de categoria ni el d’especialitat, i ni tant sol eren coneixedors del número que n’estaven aplicant. Fent un extracte de la RLT va resultar que, a data 21 de febrer de 2023, personal de la UAB, estava treballant amb 69 categories i 80 especialitats. Això implica que, multiplicat pel número de grups (4) els ítems de classificació professional eren de:

Grup x categoria x especialitat = Total ítems classificació

4 x 69 x 80 = 22.080

Els números canten. Considerant que la plantilla del PAS actual és d’aproximadament un miler de persones les places d’igual GCE serien de 0,05. Vaja, que no hi hauria cap plaça d’igual GCE en tota la UAB, ni tant sols la pròpia! Números canten i aquests ens evidencien el despropòsit sobre el que s’ha treballat durant anys…

Les propostes presentades des de la part sindical s’han basat en 250/300 ítems de classificació, el que significaria que la mitjana de places d’igual GCE seria d’entre 3 i 4, aproximadament. Això significaria que, cada persona del PAS laboral, a part de la seva, tindria una mitjana de places d’igual GCE de 2 o 3. Aquests números, encara que siguin baixos, permet uns mínims raonables de mobilitat a la plantilla.

Durant el treball de la Comissió va semblar de consens la proposta de 4 categories, en funció de les responsabilitat assumides. La part sindical ha estat treballant en propostes de 16 – 20 especialitats, el que ens mantindria dins de la lògica de la mitjana d’igual GCE entre 3 i 4. Malgrat això la part gerencial ha insistit en que eren necessàries més especialitats, però sense concretar la seva proposta…, ni tant sols en ordre de magnitud.

L’empresa es va comprometre a fer una proposta a principis de setembre. En aquesta es va fer marxa enrere en tot un seguit d’aspectes que ja s’havien debatut: d’una banda és qüestionen aspectes de Conveni respecta als grups i d’altre es fa una proposta de categories que no es basa en aspectes clarament avaluables.

És més: no es justifiquen propostes, no es defineixen conceptes, no s’estableixen criteris, ni es presenta de forma coherent, consistent i equilibrada als diferents àmbits laborals UAB.

El número d’especialitats proposada ha anat variant, a l’alça, des de la presentació de la proposta el 14 de setembre, actualment estem en 51.

Els números canten:

Grup x categoria x especialitat = Total ítems classificació

4 x 4 x 51 = 816

816 ítems de classificació professional en una plantilla d’un miler ens dona una mitjana de places d’igual GCE de 1,2: significa que, cada persona del PAS laboral, tindria una mitjana de places d’igual GCE de 1, la seva! Vaja, que la mobilitat és impossible.

Després de més de 9 mesos de treball des dels CAU-IAC ens esperàvem propostes més elaborades, o que com a mínim permetessin un marge de treball.

És evident que, ara mateix, la gerència de la UAB o no te interès en avançar en les classificacions professional o no en te capacitat. Incompetència o desídia, ens és igual.

Des dels CAU-IAC estem més que preparats, fa mesos, per entrar a negociar un acord de classificació professional. Donem per tancat, després masses reunions improductives, els treballs de la Comissió i exigim passar a la fase negociadora. La gerència no ens pot traspassar la responsabilitat de tenir una classificació professional raonable, és la seva tasca. Ni ens pot responsabilitzar si la seva manca de productivitat, per a no ser capaços de tenir una classificació, afecta a aspectes essencials de la UAB, com és la selecció, la carrera professional, els perfils o la formació.

Números canten, nou mesos és temps suficient per a fer la classificació professional d’una empresa…