Taxes per concursar?

Considerem que l’aplicació de taxes per a la participació en concursos de selecció del PAS de la UAB que pretén el Consell social no te justificació ni de dret ni de normativa, és arbitraria, s’ha produït al marge de la negociació col·lectiva i suposa una extralimitació de funcions.

El 28 de gener vam ser coneixedors de la pretensió del Consell social de cobrar taxes pel dret a concurs del PAS, el 5 de març avaluada la situació, vam fer comunicació a la Secretària del Consell social de que aquesta decisió no estava fonamentada en cap dret ni normativa i que suposava una decisió arbitrària del Consell social que s’extralimitava les seves competències.

Ara mateix, aquesta decisió afecta només als concursos externs, limitant el dret a concurs públic i agreujant, una vegada més al personal, més precari del PAS de la UAB (interins i capítol 6). Implica també, que des de la mateixa arbitrarietat, el Consell social ho pot imposar també als concursos interns: sense passar per la negociació col·lectiva i prenent decisions en aspectes que no li són competencials.

Al nostre entendre ens podríem trobar davant d’un cas d’apropiació indeguda que podria, a més, posar en risc aquests processos de selecció per la via de les impugnacions.

Us adjuntem la comunicació al secretariat del Consell social, del que encara no hem rebut resposta [1], amb l’exigència de la retirada de l’aplicació d’aquesta mesura i el retorn de les quantitats ingressades.

5/3/21

A: Sonia Hernández Tejada
Secretària executiva del Consell social de la UAB

Amb còpia a: Javier Lafuente Sancho
Rector de la UAB

Manuel Gerpe Landín
Síndic de greuges de la UAB

Gabriel Masfurroll Lacambra
President del Consell social de la UAB

Tania Nadal Vicens
Presidenta de la Comissió Econòmica del Consell Social

Juanjo Santana Aguilar
Unitat de Selecció

Benvolguda companya,

Us enviem aquesta comunicació amb còpia a aquelles persones a les que entenem que hem de tenir informades en base a el seu interès derivat de les seves responsabilitats i càrrec.

Avaluat el correu del passat 28 de gener de 2021 (RV: 2021G1LFbb – Tècnic/a Superior Formació) enviat pel company Juanjo Santana on s’informa de l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB del dia 10 de juliol de 2020, en virtut del qual s’aprova l’aplicació de la taxa de participació a convocatòries de selecció de la UAB de PAS Laboral, hem de fer les següents puntualitzacions:

El citat acord es basa en l’ordre GAH/83/2017, de 9 de maig de donar publicitat a les quotes de les taxes vigents l’any 2017 corresponents als procediments que gestiona el Departament de governació, administracions públiques i habitatge, que es detallen en l’annex d’aquesta Ordre (…) Concepte: taxes per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat.

Hem de recordar-vos que el PAS de la UAB no és personal de la Generalitat; és personal de la UAB contractat com a personal laboral o com a personal funcionari de la universitat, en base al concepte de l’autonomia universitària.

Entenem que el Consell social de la UAB pugui cometre errors en funció del seu desconeixement de la realitat de la comunitat universitària… És excusable; però podem afirmar que, en base a la disposició citada a l’acord del 10 de juliol, aquesta ordre GAH/83/2017 no és extensiva al personal propi de les universitats, donat el fet de que no és personal de la Generalitat ni n’existeix una equivalència.

Entenem que, en base a la documentació citada, l’acord CE 54/2020 no te cap fonament normatiu i la seva aplicació suposaria una extralimitació de les funcions que li son pròpies a Consell social. D’altra banda, segons la documentació aportada pel correu del company Juanjo Santana l’acta que recull el present acord encara no ha estat aprovada, un defecte de forma que invalida la implementació de qualsevol acord de la sessió en base a aquest document.

Tot el que hem exposat implicaria que, ara per ara, el cobrament d’aquestes taxes podrien no ajustar-se a dret i considerar-se il·legítimes.

En aquesta situació us preguem que aporteu la documentació que pugui justificar la validesa legal de l’acord CE54/2020.

Mentrestant hem de considerar l’acord CE54/2020 no te cap base per a la seva aplicació i per tant hem d’exigir:

      • La retirada immediata de l’aplicació del pagament de taxes de participació en els processos de selecció de personal del PAS de la UAB
      • El retorn de totes les quantitats ingressades per aquest concepte als candidats a proves de selecció del PAS de la UAB

Per altre part, hem d’exposar que el cobrament indegut d’aquestes taxes ha pogut influir en els drets de participació de les persones candidates en els processos de selecció. Això implica que, tots els processos concursal realitzats en base a l’aplicació d’aquestes taxes podrien ser impugnats des de les persones interessades, invalidant tot el procés. En el cas de que les persones interessades presentin impugnacions als processos de selecció basats en aquest supòsit rebran tot el suport i assessorament de la nostra Secció sindical.

Cordialment,

Secció sindical dels CAU-IAC de la UAB

Vegeu també Selecció: pagar per concursar del 5/3/21 (Quincacau de març)

[1] ÚLTIMA HORA: amb data 16 d’abril hem rebut comunicació del rector desestimant la nostra sol·licitud. Avaluem presentar reclamació per altres vies dins del marc de l’actual normativa.