Programa electoral CAU-IAC (1)

 

Programa electoral CAU-IAC, Eleccions Comitè d’empresa PAS 2023:

1. Plantilla i classificació professional: plantilla, relació de llocs de treball i carrera professional; formació; selecció. 

1.1. Plantilla, relació de llocs de treball i carrera professional 

La relació de llocs de treball (RLT) de la plantilla UAB ha suposat per part de l’empresa, un incompliment de conveni des de fa més de 25 anys. Els conceptes “categoria” i “especialitat” segueixen buits de definició i de consens, des del seu origen, malgrat ser els fonaments de les categories professionals i dels processos de selecció interna. 

La utilització d’aquest buit conceptual, que les diferents gerències han tingut la oportunitat d’omplir des de fa més de 25 anys, ha donat lloc a tot tipus d’arbitrarietats i abusos. Els CAU-IAC hem posat sobre la taula diferents propostes de classificació professional i malauradament les gerències no n’han fet mai cap. 

Aspectes com les reclassificacions, la carrera professional, la selecció o la comparativa salarial són molt difícils de gestionar sense un consens de mínims en la classificació professional. És per això que Els CAU-IAC seguirem negant-nos a participar dels processos concursals fins que aquesta classificació no es clarifiqui, perquè el sindicalisme no pot ser utilitzat per a blanquejar l’arbitrarietat i els interessos personals.  

Els CAU-IAC seguirem presentant propostes per consensuar la classificació professional, intentant fer-ho des del consens de tots els actius sindicals de la UAB. Farem pressió per a que, des del Comitè d’empresa, cap sindicat segueixi una línia de col·laboracionisme o blanqueig de l’arbitrarietat gerencial. 

1.2. Selecció 

L’arbitrarietat i, sovint, la indefensió de moltes de les persones candidates queda palesa en la minoria de la representació sindical als tribunals. Des de fa anys, els CAU-IAC, ens hem negant a participar dels processos de selecció fins que la classificació no es clarifiqui i consensuï.  

El sindicalisme no pot ser utilitzat per a blanquejar l’arbitrarietat i els interessos personals. Només des de la perspectiva del NO COLABORACINISME hem aconseguit forçar a la gerència de la UAB a acceptar a negociar les classificacions professional en la comissió de “grup categoria i especialitat”; i més endavant farem el mateix amb les funcions i perfils.  

Els CAU-IAC volem implementar mesures que vetllin per una selecció més justa i acurada, com ara: 

  • Elaborar un nou manual de selecció que garanteixi la màxima objectivitat i transparència per als processos selectius a la UAB i respecti els principis de legalitat, igualtat, mèrit i capacitat així com vetllar pel seu compliment. 
  • Elaboració d’una plantilla de valoració per als tribunals de selecció que permeti la valoració igualitària i transparent de totes les persones candidates a cadascuna de les convocatòries, ja sigui interna o externa; i que impedeixi invalidar la minoria de la representació sindical als tribunals.
  • Elaborar una relació de requisits/criteris de selecció de cada lloc de treball lligat a la RLT. Afavorint la valoració per part de la comissió de selecció de la idoneïtat de les places convocades a concurs. 
  • Eliminar les entrevistes de les proves de selecció, especialment quan es tracta de convocatòries internes. Sovint es puntua negativament a candidates pel fet de no respondre “allò que s’espera que responguin”, tot i haver superat positivament la prova tècnica. 
  • En el cas dels tècnics laborals, les proves de selecció són molt específiques, enfocades a la realització de tasques molt concretes i exigint una experiència provada d’anys en la tasca sol·licitada. Avoca els candidats a un estancament professional al no poder-se presentar a altres places per manca d’experiència prèvia. Això va totalment en contra de la carrera professional i dels interessos de la pròpia institució.
  • Els CAU-IAC treballarem per a què les proves de selecció siguin més transversals i que cap candidat sigui descartat per manca d’experiència.
  • Vetllarem per a què totes les places vacants a les diferents categories, siguin convocades a concurs.
  • Vetllarem per a què les places internes surtin amb un temari preparatiu.

 1.3. Formació 

Els CAU-IAC lluitarem perquè L’accés a la formació interna sigui en igualtat per a totes les persones del PAS. El personal amb horari de tarda ha tingut dificultats en la seu dret d’accés a la formació, aquestes dificultats s’han de corregir.  

La formació és la base per a la promoció, reclassificació i carrera professional, s’ha de regir doncs pels principis d’igualtat, especialment en l’oportunitat.  

Els llocs de treball, actualment, requereixen de polítiques de formació interna, doncs les tècniques de producció pateixen modificacions constants per l’evolució tecnològica. És necessària una política de reciclatge laboral constant, partint de l’acumulació de l’experiència i l’aprenentatge de noves tècniques. Correspon a la UAB generar les eines formatives de reciclatge: una tasca a la qual moltes vegades no s’ha dedicat suficients recursos. 

Els CAU-IAC lluitarem per a la creació d’itineraris formatius tant per la mobilitat horitzontal com la promoció vertical de les persones del PAS, tant dintre com fora del seu àmbit per afavorir la mobilitat. 

La formació no pot ser exclusivament pels grans grups de persones i en aspectes generalistes per la introducció de noves eines de gestió, cal que sigui també específica i especialitzada, dirigida si cal, a grups reduïts. Aquestes especificitats no poden ser ni menys ni més prioritzades que d’altres, i en cap cas s’haurien de carregar al cost als interessats, com ha passat massa vegades, deixant a professionals específics al marge de la formació UAB o sense. 

Una atenció especial hauria de tenir la formació en llengües, la qual hauria de ser gratuïta pera totes les persones treballadores de la UAB, especialment si entenem la universitat com una actiu d’internacionalisme… Però sense caure en la imposició british i entenent l’internacionalisme des del plurilingüisme, especialment europeu, i des de la proximitat: espanyol, francès, italià, alemany…  

2. Conciliació laboral i familiar: conciliació, gènere, igualtat; acord de teletreball; jornada i horaris.

3. Salut laboral 

4. Recuperació del poder adquisitiu: sous i ajudes

5. Col·lectius en lluita: capítols 1 i 6, SIDs, SLIPIs i laboratoris; temporalitat. 

6. Comitè d’empresa