Programa electoral CAU-IAC (2)

 

Programa electoral CAU-IAC, Eleccions Comitè d’empresa PAS 2023:

1. Plantilla i classificació professional: plantilla, relació de llocs de treball i carrera professional; formació; selecció. 

2. Conciliació laboral i familiar: conciliació, gènere, igualtat; acord de teletreball; jornada i horaris. 

2.1. Conciliació, gènere, igualtat 

Tot i que formalment la igualtat de gènere en el personal de la UAB es pugui avaluar com a molt bona, Els CAU-IAC creiem que encara existeixen aspectes molt importants a treballar per a què la igualtat de gènere i la conciliació siguin una realitat a la UAB. Un dels problemes encara vigents és el respecte pels drets reproductius, que afecten especialment a les dones.  

La realitat imposa que les tasques familiars de vetlla, tant en menors com en persones grans i dependents, segueixen un patró de gènere; recaient especialment en les dones. 

Això implica una necessitat específica de millorar la conciliació laboral familiar de les dones, amb especial atenció a les que treballen en torns de tarda, que permetin, molt especialment, emparar els seus drets reproductius i de vetlla de menors i dependents. 

Els CAU-IAC treballarem per a que la millora de la conciliació laboral s’estengui entre tot el personal, no només com un objectiu de qualitat de vida, sinó també com a objectiu de salut i productivitat. 

 2.2. Acord de teletreball 

Al igual que el seu cosí germà la covid-19 el teletreball ha vingut per a quedar-se. No només s’ha demostrat l’increment de productivitat laboral del teletreball, si no que està demostrant constantment els seus beneficis: millora de la qualitat de vida, de la conciliació, de la contaminació, de la salut laboral… 

El sistema de reunions no presencials ha generat canvis importants i positiu en els hàbits de treball, per exemple, s’ha aconseguit foragitar la impuntualitat endèmica de la nostra institució. No només això, les reunions no presencials obliguen a la necessària tasca de preparació de reunions i de conclusió de resultats. Aquest canvi d’hàbits està permetent bandejar algunes pràctiques de pirateria de negociació on s’allarguen i es posposen les reunions amb la intenció de paralitzar el procés de negociació. 

Aquest aspecte de defensa de la no presencialitat com a eina de millora ens ha condicionat en la defensa del teletreball com una forma innovadora de productivitat. 

Els CAU-IAC en el seu moment, ens vàrem situar en contra de la signatura de l’actual acord de teletreball, per considerar-lo insuficient i sense garanties; tot i que finalment va haver de ser acceptat per mandat de l’assemblea del PAS. Això no implica que ens resignem a les seves mancances, al contrari, ens comprometem especialment a fer propostes de modificació a l’alça per a la seva millora. Hem constatat que el nivell d’incompliment de l’acord de teletreball per part de la gerència és especialment “luctuós” i, si aquesta implementació a la baixa no es corregeix, proposarem la pressió directa per la via de la mobilització. 

Els CAU-IAC promourem una revisió dels percentatges de presencialitat, continuarem vetllant per tal que l’accés al teletreball sigui igual per a tothom, independentment de l’administració de centre o servei de qui depengui i continuarem reivindicant la possibilitat del Teletreball parcial, com contempla el Reial decret. 

 2.3. Jornada i horaris 

Gràcies a l’esforç i la pressió realitzada des de la representació de les persones treballadores, i amb la implicació de tota la plantilla, s’ha aconseguit revertit la pitjor de les mesures contra els drets laborals que hem patit a la UAB: l’increment del 10% de la jornada laboral que va suposar passar de les 35h setmanals a les 37,5, ignorant les 1462h anuals pactades en conveni. 

Malgrat això, els CAU-IAC seguirem reivindicant els necessaris increments de flexibilitat per a millorar la conciliació personal laboral.  

L’objectiu de futur ha de contemplar un decrement de la dedicació laboral de les persones treballadores amb un doble objectiu: millorar la qualitat de vida amb un increment del temps lliure i repartir millor el dret al treball en uns societat amb uns alts índex d’atur endèmics que afecten especialment a les persones joves. 

Cal repartir millor el treball i rejovenir la plantilla: baixar l’edat de jubilació i disminuir les hores dedicades al treball. No només és imprescindible el repartiment de la riquesa i el poder per a superar les imposicions del neoliberalisme, si no també la repartició del treball. 

Cal un canvi profund en la dedicació laboral, en el qual les universitats s’hi haurien d’implicar com a motors de futur i model de tendència. Aquest canvi hauria d’afectar també als horaris laborals, uns horaris (els nostres) que son excepció europea i pràcticament mundial. Uns horaris que permetin una millor socialització, utilització del temps lliure i, molt important per a la salut, la qualitat del son. 

En aquesta línia Els CAU-IAC creiem que és imprescindible, com a primer pas, l’objectiu de les 30h setmanals i la jubilació al 60 anys. 

3. Salut laboral 

4. Recuperació del poder adquisitiu: sous i ajudes

5. Col·lectius en lluita: capítols 1 i 6, SIDs, SLIPIs i laboratoris; temporalitat. 

6. Comitè d’empresa