Programa electoral CAU-IAC (4)

 

Programa electoral CAU-IAC, Eleccions Comitè d’empresa PAS 2023:

1. Plantilla i classificació professional: plantilla, relació de llocs de treball i carrera professional; formació; selecció. 

2. Conciliació laboral i familiar: conciliació, gènere, igualtat; acord de teletreball; jornada i horaris.

3. Salut laboral 

4. Recuperació del poder adquisitiu: sous i ajudes

Des de la retallada del 5% dels salaris de les persones treballadores de l’administració pública del govern Zapatero (PSOE) al 2010, la pèrdua de poder adquisitiu del PAS de les universitats (i de tota l’administració pública) ha estat una constant.  

L’eliminació del fons d’acció social (FAS), les ajudes a la formació, les ajudes familiars, matrícula universitària gratuïta (etc.) han significat un decrement a la massa salarial del PAS laboral propera al 25%. A aquest decrement cal sumar-hi l’actual increment dels preus de consum (especialment carburants i alimentació) fruit de la crisis generada per la intervenció militar a Ucraïna.  

Per a Els CAU-IAC la recuperació del poder adquisitiu és prioritària. 

Cal un compromís per aconseguir la recuperació de tots els drets perduts des del 2010 i d’un increment salarial que compensi l’increment dels preus de consum. 

En aquest sentit Els CAU-IAC proposem la recuperació de la matrícula gratuïta pel personal en forma de beques, estudiar l’aplicació de les sentències europees per ajuts a les ulleres i vetllar per aconseguir els màxims augments de salari aconsellats (que no pactats) a nivell estatal. 

5. Col·lectius en lluita: capítols 1 i 6, SIDs, SLIPIs i laboratoris; temporalitat. 

6. Comitè d’empresa