Programa electoral CAU-IAC (3)

 

Programa electoral CAU-IAC, Eleccions Comitè d’empresa PAS 2023:

1. Plantilla i classificació professional: plantilla, relació de llocs de treball i carrera professional; formació; selecció. 

2. Conciliació laboral i familiar: conciliació, gènere, igualtat; acord de teletreball; jornada i horaris.

3. Salut laboral 

Per a Els CAU-IAC l’objectiu prioritari a nivell de salut laboral, ha de ser la reducció dels riscos psicosocials. El 2018 denunciàvem que, els riscos psicosocials, en determinats espais UAB, tenien índexs d’accidentabilitat de l’ordre del 25%. La pandèmia pot haver generat una reducció dels accidents comptabilitzats, però ha evidenciat un clar increment en l’aparició de nous casos al marge de la quantificació laboral. Estem parlant d’estrès, assetjament (laboral i sexual), violència ocupacional, depressió, burnout o cronificació de l’estrès laboral, (irritabilitat, esgotament mental, canvis d’humor, ansietat aïllament, alteracions a la pell, danys gastrointestinals, malalties cardiovasculars, trastorns musculoesquelètics, danys socials i familiars)… A aquesta situació cal sumar-hi aspectes com l’envelliment de la plantilla o l’estrès tecnològic (aquest es va començar a evidenciar amb l’atac informàtic), barrejat amb aspectes com la manca de desconnexió digital o el ja citat dèficit de conciliació. 

Respecte al que podem anomenar riscs laborals “físics” cal encara incrementar les tasques de l’Àrea de prevenció: és necessari un increment de pressupost en aquesta línia així com de personal específic. 

D’altra banda, aquests últims quatre anys s’han caracteritzat per un funcionament molt deficient del Comitè de seguretat i salut, i també per una manca de treball cooperatiu entre els delegats de les diferents seccions sindicals. 

La proposta de Els CAU-IAC pel proper Comitè (2023/27) serà un retorn a la tasca coordinada que es realitzava entre delgats el període 2015/19, amb avaluacions conjuntes de les problemàtiques i reunions, com a mínim, quinzenals. 

Els CAU-IAC creiem necessària una tasca de prevenció específica, a nivell de riscos laborals, pel PAS laboral que, avui en dia, no s’està duent a terme. 

4. Recuperació del poder adquisitiu: sous i ajudes

5. Col·lectius en lluita: capítols 1 i 6, SIDs, SLIPIs i laboratoris; temporalitat. 

6. Comitè d’empresa